El Síndic de Greuges recomana els ajuntaments de Pego, Dénia i Ràfol d’Almúnia que actuen perquè la urbanització Monte Pego es puga recepcionar

Exactament el Síndic recomana que els tres consistoris “adopten totes les mesures que siguen precises per a aconseguir l’execució efectiva de les obres d’urbanització de referència amb l’objecte de poder recepcionar-les i, en conseqüència, prestar el més prompte possible els serveis públics que resulten de prestació obligatòria, […], arbitrant -entre ells- els procediments d’execució subsidiària que resulten precisos». Una recomanació que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Pego ha decidit hui «acceptar» i «continuar exigint al promotor el compliment dels seus compromisos». El Síndic de Greuges es torna a pronunciar sobre la urbanització de Monte Pego després de rebre una nova queixa presentada per l’associació de veïns Pro Monte Pego denunciant el deficient estat de la prestació de serveis públics en la urbanització Monte Pego.

El passat 10 de maig de 2018 l’Ajuntament de Pego va rebre una recomanació del Síndic de Greuges al voltant de l’estat de la urbanització Monte Pego. Esta venia motivada per una nova queixa presentada per l’associació de veïns Pro Monte Pego al respecte del deficient estat de la prestació de serveis públics en la urbanització Monte Pego i, com a conseqüència d’això, l’estat insalubritat, falta de conservació i malestar dels veïns, derivats d’esta situació. En particular, l’interessat feia referència en el seu escrit a l’estat de deficient prestació dels serveis, de competència municipal, d’enllumenat, clavegueram, conservació de les vies públiques urbanes i neteja de les mateixes i dels altres espais públics. Una queixa que esta vegada afectava els tres ajuntaments als que pertany la urbanització, Pego, Dénia i el Ràfol d’Almúnia.

El Síndic, després d’analitzar la informació remesa per l’associació, va demanar informes sobre la situació als tres ajuntaments, rebent documentació dels Ajuntaments d’El Ràfol d’Almúnia i Pego. Dénia no va atendre la petició. Després d’analitzar l’extensa documentació aportada, principalment pel consistori pegolí, el Síndic «reitera les consideracions, arguments i recomanacions que emetérem en el marc de la queixa 201505761, que va tenir per objecte la mateixa problemàtica», en la que la recomanació consistia en que l’ajuntament de Pego continuara amb les actuacions que havia fet fins el moment.

En aquell moment, finals de febrer de 2016 i ara, el Síndic explica que «la qüestió que se suscita en [l’expedient de queixa] ha sigut objecte de diferents pronunciaments judicials, que han vingut a resoldre sobre el fons de l’assumpte i a delimitar tant les obligacions de l’administració implicada [l’Ajuntament de Pego], en aplicació de les disposicions legals vigents en cada moment, com de l’agent urbanitzador [Monte Pego, S.A.], a qui s’atribuïx l’obligació d’escometre i concloure les obres d’urbanització de la zona de referència, l’incompliment de les quals es troba, precisament, en la mateixa base dels desperfectes i molèsties que l’interessat descriu en el seu escrit de queixa i que constituïxen l’objecte del present expedient».

Esta circumstància implica que «els assumptes que integren el present expedient presenten en gran manera el caràcter de «cosa jutjada», i ha de tindre’s present que esta Institució no té competències per a examinar les resolucions dictades pels Jutges i Tribunals».

No obstant això, el Síndic reconeix que la qüestió que centra l’expedient de queixa, el deficient estat de la prestació de serveis en la urbanització Monte Pego i és per això que la «Institució no pot deixar de recordar que els serveis reclamats són serveis la prestació dels quals és obligatòria per als ajuntaments implicats», el que porta al José Cholbi, a afirmar que «resulta fonamental que les administracions implicades continuen adoptant totes les mesures que resulten idònies per a aconseguir l’esmena de les deficiències detectades i poder recepcionar així les obres d’urbanització». I això és justament el que recomana als tres ajuntaments on està ubicada la urbanització Monte Pego. Exactament el Síndic escriu en el seu informe: «estimem oportú RECOMANAR als ajuntaments de Pego, Dénia i Ràfol d’Almúnia que adopten totes les mesures que siguen necessàries per a aconseguir l’execució efectiva de les obres d’urbanització de referència amb l’objecte de poder recepcionar-les i, en conseqüència, prestar com més prompte millor els serveis públics que resulten de prestació obligatòria, als que s’ha fet referència anteriorment, arbitrant -entre ells- els procediments d’execució subsidiària que resulten precisos».

Una recomanació que ha estat hui acceptada per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Pego, el que implica que l’equip de govern es compromet a «continuar exigint al promotor el compliment dels seus compromisos». Alhora però, el consistori recorda que «l‘Ajuntament de Pego pren les mesures recomanades des de fa més de quinze anys, que vénen sent avalades pels òrgans jurisdiccionals. Per tant, la Recomanació és una clara confirmació de l’encert de les mesures adoptades per l’Ajuntament de Pego en relació al problema plantejat per la queixa».

La Junta de Govern també advertix, que «La situació de les infraestructures necessàries per a la prestació dels serveis públics depenen en part de la relació contractual entre el promotor de la urbanització i els que li van adquirir sòl, per tant dels seus successors dominicals. Des que l’Ajuntament de Pego va poder iniciar l’exigència de responsabilitats al promotor de la urbanització, no consta que els propietaris de sòl hagen realitzat cap actuació contra el promotor, per la qual cosa pareix que es pretenga traslladar el cost econòmic de les discrepàncies entre promotor i adquirents de sòl a la resta de veïns del municipi. Aparença que quedaria desvirtuada si es produïra una actuació en l’exigència de responsabilitats pels veïns al promotor de la urbanització, o s’informara l’Ajuntament de l’existència de tals actuacions».1175 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*

code

Obligatori *

Hola!!