El Síndic insta als ajuntaments de Pego i Dénia a continuar amb les mesures que permetan recepcionar Monte Pego

La sindicatura ha donat resposta a una queixa formulada al mes de gener per un veí de la urbanització i en ella recomana als consistoris de Pego i Dénia que «continuen adoptant amb determinació i promptitud totes les mesuren escaients per a aconseguir l’execució definitiva de les obres d’urbanització de referència, amb l’objecte de poder recepcionar-les i, en conseqüència, prestar al més aviat els serveis públics que són de prestació obligatòria, arbitrant els procediments d’execució subsidiària que siga necessari».

Aquesta recomanació surt a instàncies d’una queixa plantejada per un veí, que ja havia presentat al Síndic una altra anterior en l’any 2017. Aquest veí es queixa de que els Ajuntaments de Pego i Dénia no estan prestant serveis al sector Monte Pego, la qual cosa es tradueix en un deteriorament de la zona. En la resposta, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, li recorda que hi ha sentències judicials en què els tribunals han dictaminat que les obres d’urbanització no han estat recepcionades per cap administració, per la qual cosa, la conservació de la zona correspondria a la propietària, l’empresa Monte Pego S.A.

Entre elles, la sentència 23/2018, del 16 de gener, dictada pel Jutgat del Contenciós-Administratiu número 2 d’Alacant que diu “Las obras de urbanización no han sido recepcionadas expresa ni tácitamente por la administración, y que en el caso que nos ocupa, las obras no han sido cedidas a la administración, ni se ha realizado un ofrecimiento encaminado a recepcionar la urbanización del sector. Por este motivo, la obligación de conservar la urbanización recae sobre la mercantil recurrente” ,
tal com puntualitza la regidora d’Urbanisme, Laura Castellà. 


I, afegeix el Síndic, dels informes presentats per ambdós ajuntaments es dedueix que «la base dels problemes que venen patint els interessats es troba en l’incompliment de l’agent urbanitzador». És per això que la regidora es mostra satisfeta amb la tasca que du a terme l’Ajuntament de Pego en aquesta problemàtica.


En l’escrit es puntualitza que els ajuntaments estan obligats a prestar els serveis que reclama el veí, per això considera “fonamental que les administracions implicades continuen adoptant totes les mesures que resulten idònies per a aconseguir l’esmena de les deficiències detectades i poder recepcionar així les obres d’urbanització».


En aquest punt, la Institució adverteix a ambdues administracions locals que «la falta de prestació municipal d’un servei obligatori com els enumerats per l’interessat en els seus escrits de queixa i d’al·legacions, podria originar la responsabilitat patrimonial per funcionament anormal de l’administració», tal com ha explicat Laura Castellà.


Per últim, el Síndic conclou la seua resposta a la queixa amb una recomanació final.

1399 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!