El Síndic de Greuges considera no tenir competències per a examinar resolucions judicials en el cas d’una queixa prèvia presentada per l’associació Veïns Pro Monte Pego

Eixa queixa es va presentar al març de 2015 i denunciava el mal estat de conservació que presentava el carrer Rosas de la Urbanització Bella Vista – Monte Pego, sol·licitant la reparació d’estos desperfectes i deficiències. Al mes d’agost un representant de l’Associació Veïns Pro Monte Pego ha presentat una nova queixa a la Sindicatura de Greuges denunciant el mal estat de conservació de tots els vials de la urbanització. En el primer cas el Síndic va considerar que els assumptes que integraven l’expedient presentaven «el caràcter de ‘cosa jutjada’, i deu tenir-se presents que esta Institució manca de competències per a examinar les resolucions dictades pels Jutges i Tribunals». No obstant, estimava oportú «recomanar a l’Ajuntament de Pego que […] continue adoptant quantes mesures resulten precises per a aconseguir l’execució efectiva de les obres d’urbanització de referència, entre elles els procediments d’execució subsidiària. Una recomanació que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Pego va acceptar.

En el mes d’agost de 2017 un representant de l’Associació Veïns Pro Monte Pego va presentar una queixa al Síndic de Greuges denunciant «el mal estat de conservació que presenten els carrers de la Urbanització Bella Vista – Monte Pego (mal estat del ferm, absència d’enllumenat públic o falta de senyalització viària), i sol·licita la reparació d’estos desperfectes i difidències».

El Síndic considerant que la queixa reunix els requisits exigits per la Llei reguladora de la sindicatura de greuges, l’admet a tràmit. Com també va fer en la queixa presentada el mes de març de 2015. En aquell moment, la queixa es referia només a un vial, el carrer Rosas. I va ser admesa a tràmit per les mateixes raons.

En la queixa de l’any 2015 l’interessat, membre de l’Associació Veïns Pro-Monte Pego, va assenyalar en el seu escrit que «a pesar de les diverses gestions que s’han realitzat davant l’Ajuntament de Pego, no han obtingut una solució al problema plantejat, que duen patint des de fa anys». Aleshores la Sindicatura de Greuges per contrastar les al·legacions formulades va sol·licitar informació al consistori pegolí.

Una vegada rebuda tota eixa informació, en abril de 2015, el Síndic de Greuges notificava, en febrer de 2016, a l’Ajuntament de Pego i també a la persona interessada, el dictamen de l’expedient iniciat al març de 2015. Este conclou que, «els assumptes que integren el present expedient presenten el caràcter de ‘cosa jutjada’, i deu tenir-se present que esta Institució [la Sindicatura de Greuges] manca de competències per a examinar les resolucions dictades pels Jutges i Tribunals».

Anteriorment, però, indica el Síndic de Greuges que «de la lectura dels documents que integren l’expedient de queixa, es deduïx que l’objecte del mateix ha sigut objecte de diferents pronunciaments judicials, que han vingut a resoldre sobre el fons de l’assumpte i a delimitar tant les obligacions de l’administració implicada [Ajuntament de Pego], en aplicació de les disposicions legals vigents en cada moment, com de l’agent urbanitzador [mercantil Monte Pego, S.A.], a qui s’atribuïx l’obligació d’escometre i concloure les obres d’urbanització de la zona de referència, l’incompliment de la qual es troba, precisament, en la mateixa base dels desperfectes i molèsties que l’interessat descriu en el seu escrit de queixa i que constituïx l’objecte del present expedient».

I afegix que «resulta constatable que, pels mateixos fets motiu d’este expedient, s’han dictat ambdós sentències, del Jutjat del Contenciós-Administratiu nº3 d’Alacant (Sentència nº352/2009, de 22 de juliol) i de la Sala del contenciós-administratiu (sala 1ª) del Tribunal Superior de Justícia (Sentència nº189/2014, de 28 de febrer)».

La Sindicatura de Greuges en última instància, però, «estima oportú RECOMANAR a l’Ajuntament de Pego que, en el sentit plasmat en l’informe remés, continua adoptant quantes mesures resulten precises per aconseguir l’execució efectiva de les obres d’urbanització de referència, entre elles els procediments d’execució subsidiària».

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Pego va acordar, en la sessió ordinària de 3 de març de 2016, «acceptar la recomanació del Síndic de Greuges».

Els procediments d’execució subsidiària consistixen en la realització efectiva i material en els casos en què no es porte a efecte de manera voluntària per part de l’interessat l’acte administratiu al que estiga obligat. La Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú regula que esta manera d’execució forçosa que té lloc quan es tracta d’actes que per no ser personalíssims puguen ser realitzats per subjecte diferent de l’obligat, i en este cas les Administracions Públiques realitzaran l’acte, a costa de l’obligat i l’import de les despeses, danys i perjudicis s’exigirà a través del procediment administratiu dapremi. En el cas de la urbanització Monte Pego, l’Ajuntament de Pego notifica a la promotora que s’ha d’executar una obra i, si no l’executa, informa al jutjat de la situació per a després fer-se’n càrrec. Els imports de les obres, si no són abonats per la mercantil Monte Pego S.A., són remesos a SUMA perquè execute, pel procediment establert, la cobertura de la quantia a pagar.

La queixa presentada al mes d’agost de 2017 encara no està resolta, tot i que l’Ajuntament de Pego ja ha remés a la Sindicatura de Greuges la documentació sol·licitada per la Institució.

1875 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!