Demà s’obri termini per a sol·licitar les ajudes de Generalitat per als autònoms

Segons ha informat Creama Pego, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat l’aprovació de les bases reguladores de concessió directa d’ajudes urgents a persones treballadores en règim d’autònom afectades per la Covid-19.

Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones treballadores autònomes de la Comunitat Valenciana, fins i tot els socis de cooperatives de treball associat. La finalitat és compensar la disminució d’ingressos derivada de la declaració de l’estat d’alarma que complisquen els següents requisits:

· Haver figurat ininterrompudament d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms durant, almenys, el període comprés entre el 31 de desembre de 2019 i el 14 de març de 2020.

· Haver suspés l’activitat a conseqüència de les mesures adoptades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març o, en cas de mantindre l’activitat, haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la sol·licitud de l’ajuda en,
almenys, un 75 per cent respecte de la mitjana facturada en el semestre natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma.

· Tindre el domicili fiscal en la Comunitat Valenciana.

Segons la informació que ha oferit Creama, queden excloses les persones treballadores autònomes que:

· El 14 de març de 2020 rebien la prestació per desocupació o de la corresponent a la protecció per cessament d’activitat, regulada en els articles 327 i següents del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

· El 14 de març de 2020 o data posterior sigueren treballadors per compte d’un altre.

· Van obtindre rendiments nets de la seua activitat econòmica superiors a 30.000 euros en l’exercici 2019.

· Incórreguen en alguna de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei general de subvencions.


Amb l’excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social i de la prestació extraordinària estatal per a treballadors autònoms afectats per la crisi ocasionada per la Covid-19, aquestes subvencions són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o
entitat, pública o privada, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Les ajudes van des dels 750 euros, fins als 1.500 euros per a les persones obligades a la suspensió de la seua activitat pel Reial decret 463/2020.

La sol·licitud es presentarà de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, a través del procediment habilitat a aquest efecte i denominat «EAUCOV 2020 Ajuda extraordinària a persones treballadores autònomes Covid-19».

El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a les 09:00 hores del dia 8 d’abril de 2020 i finalitzarà a les 09:00 hores del dia 4 de maig de 2020.

Les persones interessades en aquestes ajudes poden obtindre tota la informació en el CREAMA, a través de la xarxa d’Agències de Desenvolupament Local (ADL) de Pego, Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Teulada-Moraira i Xàbia.
1145 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!