En marxa el procés per a la integració dels agricultors en el Règim General de la Seguretat Social

El Ple del Senat va aprovar el dimecres, 14 de setembre, el Projecte de Llei pel qual els treballadors assalariats del Règim Especial Agrari s’integraran en el Règim General de la Seguretat Social. La mesura afectarà més de 800.000 treballadors per compte aliè.
El Senat ha aprovat el text tal com havia eixit del Congrés dels Diputats, per la qual cosa s’enviarà directament al Boletín Oficial del Estado per a la seua publicació en els pròxims dies.

La Llei entrarà en vigor l’1 de gener del 2012, i en ella s’establix un període transitori del 2013 al 2031 per a possibilitar una equiparació gradual i no lesiva amb les cotitzacions del Règim General, que no perjudique la competitivitat de les explotacions agràries.

La integració dels assalariats del sector agrari en el Règim General de la Seguretat Social és una reivindicació històrica d’aquest col•lectiu i de les organitzacions que el representen. El text normatiu equipara les prestacions de la Seguretat Social que reben els treballadors del camp amb les de la resta dels treballadors per compte aliè.

La Llei seguix les directrius de l’Acord firmat el passat 8 de març pel Govern, CCOO, UGT, CEOE i CEPYME i les organitzacions sectorials Federació Agroalimentària de CCOO, FTA-UGT, Asaja, Fepex i Comité de Gestió de Cítrics, en compliment dels acords de 13 de juliol del 2006 i de 2 de febrer del 2011 subscrits en el marc del diàleg social. A més, representa un pas avant en el mandat del Pacte de Toledo d’integració de règims del sistema de Seguretat Social en dos grans blocs, el de treballadors per compte aliè dins del Règim General i el de treballadors autònoms, dins del Règim Especial de Treballadors Autònoms (Repta).

LLEI D’INTEGRACIÓ

• S’integren els treballadors per compte d’altre del Règim Especial Agrari de la Seguretat Social i els empresaris a qui presten els seus serveis, també inclosos en este últim règim.

• Es considera com a tals als que exercixen tasques agràries, siguen pròpiament agrícoles, forestals o pecuàries o siguen complementàries o auxiliars de les mateixes en explotacions agràries.

• Els treballadors estaran inclosos tant durant els períodes en què efectuen tasques agràries com durant els períodes d’inactivitat, sempre que realitzen un mínim de 30 jornades reals en un període continuat de 365 dies. S’establixen els supòsits en què aquestos treballadors durant els períodes d’inactivitat poden ser exclosos i com reintegrar-se.

• En atenció a la peculiaritat del treball en el camp es dóna un termini especial de presentació de les sol•licituds d’alta dels treballadors quan no es puga fer abans del començament de la prestació de serveis, així l’empresari podrà donar d’alta fins a les 12 hores del dia d’inici de la dita prestació.

• Sistema de cotització. Desapareixen les bases tarifades de cotització i es cotitza conforme als salaris abonats.

• Es distingix entre períodes d’activitat, en els que les bases de cotització, tant mensuals com diàries, es determinaran igual que en el Règim General, i els períodes d’inactivitat, en els que, d’acord amb la fórmula que es determine legalment, els treballadors cotitzaran per la base mínima del grup 7 (el grup més baix de cotització mensual) vigent en cada moment.

• S’entén per període d’inactivitat d’ací a un mes natural, quan el nombre de jornades reals realitzades siga inferior al 76,67 per cent dels dies naturals en què el treballador figure inclòs en el Sistema Especial en tal mes.

• S’establix la possibilitat que els treballadors agraris per compte d’altre contractats a temps parcial cotitzen de forma proporcional a la part de jornada que realitzen.

• S’establix la possibilitat d’actualitzar cada tres anys les reduccions en la cotització establides en l’avantprojecte de llei per mitjà de les futures Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, en funció de l’evolució de l’índex de preus al consum experimentat en tals períodes de temps.

La integració en el Règim General suposa l’equiparació de les prestacions del sistema que rebrà el sector amb les del Règim General, la qual cosa “redundarà en un major nivell de protecció dels treballadors agraris”.

De la mateixa manera que es va fer en la integració dels agricultors per compte propi en el Règim d’Autònoms, la integració dels treballadors agraris en el Règim General de la Seguretat Social s’efectuarà a través de la creació d’un sistema especial dins del Règim General que manté l’especificitat d’aquest col•lectiu.


721 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!