El Grup Mixt insta al Govern a contemplar a les emissores municipals en els Plans de mitjans de la publicitat institucional

La setmana passada membres de la Coordinadora estatal d’emissores municipals d’Espanya assistiren a Madrid per a reunir-se amb el Delegat del Govern de Violència de Gènere. El motiu de la reunió era transmetre “la idoneïtat de les emissores municipals per a una campanya de sensibilització social”. Les parts coincidiren en la necessitat de focalitzar les accions en les petites i mitjanes poblacions i en el col•lectiu de les dones immigrants.
La Coordinadora Estatal d’Emissores Municipals d’Espanya continua la seua tasca per fer visible la feina que realitzen en les localitats en les que tenen presència. La setmana passada membres d’aquesta Coordinadora assistiren a Madrid per a reunir-se amb el Delegat del Govern de Violència de Gènere. Durant l’entrevista el portaveu de la coordinadora estatal d’emissores municipals va exposar “la idoneïtat de les emissores municipals per a dur a terme una campanya de sensibilització social”. Les dues parts manifestaren estar d’acord “en la necessitat de focalitzar les accions en les petites i mitjanes poblacions i en el col•lectiu de dones immigrants”. D’altra banda, asseguren fonts presents a l’acte que, el Delegat del Govern de Violència de Gènere es va mostrar receptiu al pla de Comunicació en Igualtat proposat per la coordinadora Estatal d’Emissores Municipals, assegurant que un equip tècnic l’estudiaria per a veure la seua viabilitat, dins el marc de restricció pressupostària “en el que ens trobem”.

D’altra banda, el Grup Parlamentari Mixt, a instància del diputat Francisco Xesús Jorquera Caselas, del BNG, a l’empar disposat en l’article 193 presentava, el passat 13 de maig, una proposició no de Llei relativa a la necessitat d’incloure a les emissores municipals en els pla de mitjans de publicitat institucional pública. La proposta era presentada perquè fora debatuda en comissió.

L’exposició de motius argumentava que:

“A partir de la dècada del 80 es crearen a l’Estat Espanyol les emissores municipals de ràdio, un fenomen comunicatiu insòlit a Europa per la seua proximitat a la ciutadania i pel seu caràcter de servei públic.

Segon diversos estudis, en l’actualitat romanen en actiu més de 600 ràdios públiques locals, especialment concentrades en els territoris de Catalunya, Andalusia i Galícia.

Les emissores municipals són un fòrum obert a la ciutadania més propera ja que ofereixen la possibilitat d’una comunicació propera, una oportunitat per al diàleg social i el fet de poder arribar a totes les poblacions, inclòs les més aïllades i on no existeixen mitjans de comunicació.

En definitiva, compleixen un rol important en la comunicació i en la cohesió social i territorial, una funció que mereix un reconeixement especial a la seua tasca social.

Precisament, la Llei General de Comunicació Audiovisual al•ludeix al concepte de servei públic de comunicació audiovisual com a un servei propi de les administracions prestadores: l’estatal, les autonòmiques o les locals.

Proposició No de Llei
El Congrés dels Diputats insta al Govern a:

– Contemplar a les emissores municipals en els Plans de Mitjans de la Publicitat Institucional dels diferents Ministeris, organismes i ens públics”.
680 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!