Sobreseïment provisionalment de la querella criminal per un pressumpte delicte de prevaricació, interposada pel PP de Pego, als membres de l’equip de govern. El PP pegolí recorre la interlocutòria judicial.

El Jutjat d’Instància nº2 de Dénia conclou, coincidint amb el Ministeri Fiscal, que “la prevaricació, art. 404 CP, requereix dictar una resolució arbitrària o prendre un acord sabent la seua injustícia, i no es dóna ací el tipus, ja que tot i el reparo formal del Interventor a la modificació en quant al destí dels diners, no es pren l’acord contra la finalitat prevista, que s’atendrà en el seu moment, no abans de 10 anys, sinó que s’utilitzen, entretant, eixos diners en atencions més urgents, evitant així haver d’acudir a finançament extern amb el conseqüent major endeutament”. Els diners dels que es parla són els que la Urbanitzadora Penya Roja en Pego va aportar a l’Ajuntament de Pego per la modificació puntual nº11 que implicaven una major edificabilitat a dita urbanització. Davant aquesta decisió el PP de Pego ha recorregut, durant el dia d’avui, la interlocutòria.

Ens remuntem al 8 de juliol de 2008; dia en què la corporació municipal va celebrar el plenari extraordinari en què es va aprovar definitivament, per majoria absoluta, amb els vots a favor de l’equip de govern (CdP, PSPV i BNV) i els vots en contra de l’oposició (PP), el pressupost de 2008 que incloïa la utilització dels diners que va aportar la Urbanitzadora de Penya Roja en Pego S.L. per a ampliar infrastructures quan s’incremente la població de Pego amb la macrourbanització, per a pagar factures de legislatures anteriors i despesa corrent, com a alternativa a demanar crèdits a entitats financeres, ja que la previsió de desenvolupament de la mencionada urbanització no serà viable abans de 10 anys, pels efectes de la crisi econòmica centrada majorment en la construcció.

En aquell moment, el 8 de juliol de 2008, el president del Partit Popular de Pego, Fernando Gil, va advertir a l’alcalde de Pego i també regidor d’Hisenda, l’independent Carmelo Ortolà, que “la cosa va en serio”, que “el que vosaltres voteu nominalment sí o no, significa que podeu resultar implicats en el que vaja eixint de tot, les conseqüències d’açò”. I va comparar el cas present amb el de l’exdiputat popular Luís Fernando Cartagena “tancat precisament per açò”, fent referència a la prevaricació.

El PP de Pego complia la seua promesa i presentava una querella criminal per un presumpte delicte de prevaricació contra els integrants de l’equip de govern de l’Ajuntament de Pego que era admesa a tràmit pel jutjat d’Instància nº2 de Dénia. La jutgessa que instruïa el cas, Maria Teresa Quilis Soler, resolia el passat dimarts 6 d’abril de 2010 el sobreseïment provisional d’aquesta causa. Avui vencia el termini per a què el Partit Popular de Pego pogués presentar recurs d’apel•lació al sobreseïment provisional dictat per la jutgessa de Dénia, Maria Teresa Quilis Soler, jutgessa del Jutjat d’Instància nº2 de Dénia, un recurs d’apel·lació que han presentat avui mateix els populars pegolins.

L’objecte de la querella criminal presentada pel PP de Pego està en el canvi de destí dels diners del conveni entre l’Ajuntament de Pego i la Urbanitzadora de Penya Roja en Pego. Un muntant econòmic d’1.984.105,96 euros aportats per la urbanitzadora per l’increment de l’edificabilitat a la urbanització Penya Roja derivat de la modificació puntual nº11 del PGOU. El conveni especifica que eixos quasi dos milions d’euros es destinen a infrastructures en el casc urbà per a atendre les necessitats que es derivaran de l’increment de població que implicarà la venda de les propietats de Penya Roja, que una vegada desenvolupada totalment la urbanització, el municipi de Pego comptarà amb uns 2.000 habitatges més.

L’equip de govern, però, aprovava definitivament el 8 de juliol de 2008, destinar part d’eixos diners, més concretament 1.750.000 euros, al pagament de compromisos pendents així com al pagament de factures encara pendents de l’època del govern anterior. Decisió presa després del tropessó econòmic de l’any 2007, derivat principalment de la quasi nul·la demanda en el sector de la construcció. Una situació que va fer que les previsions d’ingressos de 2007 fracassaren i s’arrossegara un deute compromès important. Així, en eixe plenari extraordinari es decidia eixe canvi de destí dels diners del conveni amb la urbanitzadora de Penya Roja i el compromís de reintegrar anualment un import mínim de 176.544 euros durant 10 anys per a tornar els diners de la urbanitzadora Penya Roja S.L. Ho explicava l’alcalde de Pego i regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, qui també destacava que “tots els diners estan fiscalitzats cèntim per cèntim. Factures en nom i cognom, import cèntim per cèntim, perquè ací està clar que no s’ha perdut ni un cèntim dels que es varen invertir”.

D’altra banda, els 234.105 euros restants, fins arribar a l’1’9 milions d’euros, eren destinats a millorar una infrastructura com és el camp de futbol Cervantes que ha passat a ser un camp de gespa artificial i una instal•lació que utilitzen tant el futbol base com les categories superiors del Pego CF per a entrenar i disputar els seus partits.

Vistos els antecedents, ens centrem en l’auto de sobreseïment provisional que argumenta, en el seu punt segon dels fonaments jurídics, que “Entre l’Ajuntament de Pego i l’entitat Ubanitzadora Penya Roja, es va signar un conveni Urbanístic amb data 24.05.05 on dita Promotora faria el pagament a l’Ajuntament de la quantitat d’1.984.105,96 euros per a infrastructures, degut als efectes en el casc urbà derivats de l’augment de població produït pel sector, especialment en les dotacions relatives a infrastructures, transport i circulació. Eixos diners tenien un caràcter d’afectat segons informe de l’Interventor Municipal. Tot i això l’Ajuntament de Pego, per majoria va modificar l’ús donat a eixos diners, malgrat l’informe negatiu de l’Interventor, decidint utilitzar-lo en altres usos més urgents, donat la parada en la construcció i la tardança en què s’executarà el Conveni, ja que els habitatges programats, quasi 2.000, encara tardaran en executar-se no menys de 10 anys, tal i com ho va declarar el promotor en el full 610 de la causa. Dit acord plenari fa ser votat en contra pels integrants del Grup Municipal del Partit Popular, que s’abstingueren en la Comissió Informativa i tampoc va ser impugnat pels òrgans administratius de control. D’altra banda, el vot a favor de la modificació es va aprovar per majoria, al coincidir en la necessitat de dotar-se de liquidesa per a atendre a d’altres necessitats més peremptòries i de què hi hauria temps més endavant per a dotar les infrastructures.

Partint de tot l’anterior, s’arriba a la conclusió, tal i com molt bé explica el Ministeri Fiscal en el seu informe, que la prevaricació, art. 404 CP, requereix dictar una resolució arbitrària o prendre un acord sabent la seu injustícia, i no es dóna ací el tipus, ja que tot i el reparo de l’Interventor a la modificació en quant al destí dels diners, no es pren l’Acord contra la finalitat prevista, que s’atendrà en el seu moment, no abans de 10 anys, sinó que s’utilitzen, entretant, eixos diners en atencions més urgents, evitant així haver d’acudir a finançament extern amb el conseqüent major endeutament, no sent l’informe de l’interventor vinculant, ja que dita modificació va ser motivada convenientment, com es veu per la moció de l’Alcalde, Acord de la Comissió Informativa i Acord Plenari (fulls 16-55, 31-32-43, 80-84).”

La interlocutòria continua explicant, en el punt tercer dels fonaments jurídics, que “De l’actuat no apareix degudament justificada la perpetració del delicte que ha donat motiu a la formació de la causa, pel que d’acord amb el disposat en els articles 779-1,1ª i 641-1 de la Llei d’Enjuiciamiento Criminal, procedeix decretar el sobreseïment provisional de les actuacions.”, tot i que la jutgessa disposa que “aquesta resolució no és ferma i front a ella cap recurs de reforma davant este jutjat, que ha d’interposar-se en el termini de tres dies”. Tres dies que ja han complit i que de moment no hi ha noticía que el PP de Pego haja presentant eixa recurs de reforma. El que si que ha presentat el PP de Pego avui ha estat un recurs d’apel·lació.

Des d’alcaldia s’assegurava que “Maite Ferrándiz i Fernando Gil, intenten una maniobra a la desesperada querellant-se contra l’equip de govern per la via penal, quan en realitat estem davant un acte administratiu i correspondria en realitat a un recurs contenciós-administratiu, o siga a la via administrativa, però és tanta la malícia continguda que tenen, que això els cega i se’n van per la via que realment no toca.” I fa referència a les paraules textuals de l’assessorament jurídic de l’Ajuntament que exposa que “és d’assenyalar i sorprèn que els denunciants, lluny d’impugnar l’acord en via contenciós-administrativa, acudiren directament a la via penal en un assumpte que és més propi de la via contenciosa. Ja veurem quina serà la resolució de la querella, tot i que pensem que la mateixa deuria ser arxivada ja que l’acord adoptat, al nostre entendre, no és constitutiu de delicte algun”, augurava ja l’assessorament jurídic consistorial.

Ortolà explicava també que “qualsevol acte administratiu que realitze l’Ajuntament, està supeditat a revisions per l’administració de l’Estat que de forma directa exerceix un control i en cap moment ha impugnat este acord, així que –suposa el regidor d’Hisenda- tan il•legal no serà quan l’administració de l’Estat no ha dit res, això sí, pot ser que en la seua ignorància el Sr. Gil i la Sra Ferrándiz vegueren en este fet una possibilitat de poder ‘carregar-se’ a qui els molesten”.

Al voltant de la interlocutòria de sobreseïment provisional en sí, l’alcalde de la localitat, confessava estar “satisfet”, tot i que era caut i admetia que “pot ser que sobre este sobreseïment provisional es presente algun recurs de reforma o d’apel•lació per part del PP, però bé, continuarem lluitant i defenent el que són i entenc que són els interessos dels pegolins”. Afegia Ortolà que com a alcalde i com a regidor d’Hisenda “no podia deixar una sèrie de factures pendents de pagament quan tenia una quantitat de diners que es podia destinar a això o a alguna altra cosa”.

Des del PSPV, el regidor Andreu Dominguis, ressaltava l’actuació de la fiscalia que en el seu informe ja demanava el sobreseïment del cas, que finalment ha estimat convenient la jutgessa del jutjat d’instància nº2 de Dénia perquè per al socialista la decisió de l’equip de govern respecte al canvi de destí dels diners del conveni amb l’urbanitzadora Penya Roja, “no té res de prevaricació”. I apuntava a què la querella criminal presentada pel PP de Pego estava motivada “per la foto famosa quan anàvem als jutjats de Dénia i pel fet de voler fer-se els sabuts, ja que en els seus dies ens deien el que anava a passar i en estos moments els han dit que no tenen raó”.

Així mateix, Dominguis apuntava a què “qualsevol polític el que vol és fer coses […] però des què l’empresa –Urbanitzadora Penya Roja en Pego S.L.- va justificar que les coses estaven parades i hi havia un temps per davant, el que no podia ser, ni era de justícia, és que factures pendents que teníem de proveïdors, tenint els diners ahí parats, al banc, no pogueres utilitzar-los per a poder pagar-los”. Concloïa el socialista que “a hores d’ara veiem que –el jutjat- està donant-nos la raó i tenim motius de satisfacció, per suposat”.

Si el PP recorreguera la sentència, cosa que finalment han fet, interpretava Andreu Dominguis que “estarien caient en un error” i haurien de mirar que “és prevaricar”. Així que si continuen “en l’erre que erre, estem bé per a què ens governen, si és que tenen pretensions de governar en este poble”.

Des del BNV, el seu portaveu municipal, Àngel Sendra, assegurava que “estàvem tranquils perquè sabíem que no entràvem en cap querella criminal en cap cas i ara s’ha vist el resultat que ve del jutjat, el sobreseïment provisional, i clar eixa tranquil•litat és encara major”. És per això que Sendra s’atrevia a afirmar que “el PP actuava un poc en traïdoria perquè condemnar-nos criminalment conforme han fet, no pertocava”. I en aquest punt el nacionalista asseverava que “havien de prendre un poc de compte en això i haurien de ser ells –els populars pegolins- els que haurien de canviar-se les sigles, perquè si entren en prevaricacions, més publicitat que s’estan fent ara… que no és el cas del Bloc Nacionalista. Així que prenguen nota”, sentenciava Sendra.

Sobre la possibilitat de què els populars pegolins presenten un recurs d’apel•lació durant la jornada d’avui, com han dut a terme, Àngel Sendra, assegurava que “vist l’escrit del jutjat que ho diu clarament trobe que ja serien ganes de gastar-se més diners. Això l’únic que farien és voler que gastem diners públics en advocats i a més ells hauran de pagar el que haguen de pagar, però és voler que nosaltres gastem diners públics en una cosa que està clara.” Sendra afegia que “si volen entrar en més per fer-se propaganda i eixir en premsa i dir que estem en una acusació criminal, doncs que isquen si eixos són els seus motius i la seua política, doncs ahí ho tenen. Ells estan criant-se el seu caldo de cultiu de les querelles i tot el que tenen”.


760 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!