Pego es compromet a realitzar un projecte de xarxa separativa d’aigües

Així mateix es compromet a, en la mesura del possible, anar instal·lant dita xarxa per tal d’anar avançant en la instal·lació. La moció era aprovada per unanimitat.
Compromís presentava dos mocions al voltant de la xarxa separativa per a Pego. Esta era la segona en l’ordre del dia i demanava acordar «un projecte de xarxa separativa d’aigües residuals del nucli urbà on se separen les aigües residuals de les pluvials». Així mateix, acorda «que es tinga en compte, en la mesura del possible, en qualsevol actuació de canvi de canalitzacions als carrers que implique el trencament del paviment i l’obertura de rases la instal·lació del segment de canalització de xarxa separativa corresponent a eixe tram de carrer per tal d’anar avançant en la seua instal·lació».
L’exposició de motius de la moció introduïa que esta xarxa separativa es demana «a la vista dels vessaments incontrolats d’aigües residuals al barranc de Benituba i atenent al possible incompliment» de diversos articles de l’ordenança municipal, de la directiva 2000/60/CE del marc comunitari, de la Generalitat Valenciana, i de la Llei d’Aigües.

Perquè, assegura la moció, «a més de ser un risc de contaminació de l’aqüífer d’Alfaro-Segària […] també comporta un risc en poder ser objecte de sancions que hauria d’assumir l’Ajuntament». Un altre problema que assenyala la moció és «l’elevat nivell freàtic en moltes zones del nucli urbà que provoca que en la construcció de nous edificis s’haja d’habilitar una arqueta de bombeig d’aigües freàtiques per a evitar la inundació dels soterranis».
Ciutadans de Pego recolzava la proposta «perquè té certa lògica» i perquè indica que es farà «en la mesura del possible, en funció de la dotació pressupostària i diversos factors, fer eixe clavegueram i dissenyar un sistema de drenatge d’aigües pluvials». Carmelo Ortolà, però, criticava la forma de presentar la moció, sobretot el fet que esta faça referència a «vessaments incontrolats» com si «l’Ajuntament estigués delinquint». I trobava a faltar la referència a «altres urbanitzacions de Pego que també estan en esta situació i no es diu res». També retreia que la moció no al·ludisca a «l’enfrontament que hi ha entre l’Ajuntament de Pego i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer». Explicava el portaveu de Ciutadans de Pego que el que passa al barranc de Benituba és «una rebentada que es produïx per la sobrecàrrega».

Defensava Carmelo Ortolà que «el disseny de la canonada a l’EDAR la va fer la Generalitat Valenciana que és qui té les competències i s’ha de saber que hi ha un punt que té un sobreeixidor natural dissenyat en el projecte i quan va sobrecarregat rebenta a prop de la marjal».
El PP també estava d’acord amb la moció perquè contempla «les noves actuacions als carrers perquè vaja reparant-se». Javier Gascó confiava que esta xarxa separativa es duga a terme abans que passen 50 anys.
El socialista Andreu Dominguis canviaria de la moció el concepte de projecte, demanava que «es fera un avantprojecte perquè es pot consensuar» ho deia perquè «sé de bona tinta que hi ha zones de Pego que no pot ser per les dimensions del carrer». Comentava Dominguis que, «quan s’obriga un nou PAI a Pego espere que ja contemple eixa xarxa separativa». Afegia que, consultant la legislació «només les zones industrials estan obligades a tenir doble canalització per la perillositat d’alguns productes que poden ser utilitzats per la indústria». Dit açò, el portaveu socialista donava suport a la moció.

El portaveu de Compromís, Àngel Oltra, assegurava que la moció té com a objectiu resoldre tots els problemes enumerats pel portaveu de Ciutadans de Pego. D’altra banda, explicava que l’acord primer de la moció proposa realitzar un projecte perquè és el que han recomanat els tècnics que han consultat. Estos asseguren que és fàcil de fer.

Carmelo Ortolà explicava per últim que «la preocupació de l’Ajuntament de Pego durant els últims anys contemplava certes mesures al respecte». El que passa és que des d’aleshores l’única urbanització que es va començar a desenvolupar des d’eixe moment va ser la de Penya Roja que contempla dos dipòsits, un destinat a l’abastiment públic d’aigua potable i un més menut que va destinat a aigües reciclades per a regar i els drenatges van directament a barrancs». Estes actuacions es plantejaven amb una doble vessant, per no contaminar, però també per a estalviar amb l’aportació d’aigua de pluja per a regar.

La moció era aprovada per unanimitat.

756 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!