El Síndic de Greuges tanca l’expedient de les deficiències del col·legi Ambra

Després de rebre l’últim informe de l’oficina tècnica de l’Ajuntament de Pego en el que es detallen les actuacions dutes a terme al centre educatiu per a reparar i mantenir les edificacions educatives. El regidor d’Educació, José Merí, subratlla que des de les regidories d’Educació i Urbanisme han prioritzat totes les actuacions necessàries per salvaguardar la seguretat de l’alumnat i professorat.
El Síndic de Greuges porta bones notícies a l’Ajuntament de Pego. Després de la recomanació realitzada el passat 18 de febrer sobre la realització urgent de reformes en el col·legi públic Ambra, dirigides tant a la Conselleria d’Educació com a l’Ajuntament pegolí, «pel perill [que suposava l’estat de les instal·lacions] per a béns i persones», la setmana passada remetia una breu nota al consistori pegolí celebrant les obres escomeses per part de l’Ajuntament. L’últim informe municipal feia que el Síndic de Greuges procedira a tancar les investigacions iniciades pel que respecta a l’Ajuntament de Pego.

El regidor d’Educació, José Merí, subratllava que des de la regidoria d’Educació, en col·laboració amb la d’Urbanisme, s’han dut a terme «totes les actuacions pertinents per salvaguardar la seguretat de l’alumnat i el professorat del col·legi Ambra» i assegurava que vetlen perquè «es donen les condicions bàsiques necessàries per al funcionament diari del centre educatiu» d’Ambra i de tota la resta, apuntava Merí.

Des de l’oficina tècnica de l’Ajuntament de Pego s’explica a la Institució autonòmica que «com a complement als informes de data 27 de novembre de 2015 i 14 de desembre de 2015, es gira nova visita d’inspecció els dies 11 i 26 de febrer de 2016, a l’objecte de comprovar les tasques de reparació i manteniment que s’han executat pels operaris municipals».

Urbanisme detallava que, «en relació als elements de coronament de la coberta que s’han eliminat, s’ha procedit al segellat dels buits per a evitar les possibles filtracions. En la coberta superior els buits, que eren menors, s’han segellat amb morter cola. En la coberta de la planta baixa s’ha col·locat un element ceràmic (bard) per a cobrir els buits, que eren d’una magnitud considerable. S’han eliminat les peces i runes que estaven en la coberta».


Font: Oficina Tècnica Ajuntament de Pego


Pel que fa als porxes exteriors de formigó, «al ser una estructura de formigó amb un forjat pla, amb pendent mínima, l’aigua s’estancava provocant filtracions i clevills en el morter de la capa superior» és per això que els operaris municipals van eliminar el morter i van executar un pendent cap a l’interior de l’edifici, col·locant una rajola a manera de gotassa per a evitar que l’aigua sumara pel límit del forjat causant-li humitats».

En les zones exterior, el pati, afectat per les arrels dels arbres, presentava enfonsament parcial el que provocava desnivells que podien provocar entropessons i/o caigudes. En ell s’ha actuat alçant els taulells i demolint la base de formigó. A més, s’han tallat les arrels dels arbres que molestaven deixant la zona totalment anivellada.


Font: Oficina Tècnica Ajuntament de Pego


Altres operacions de manteniment realitzades per part de l’Ajuntament de Pego han estat:

Pel que fa a les juntes de dilació, on hi havia clevills, «s’ha procedit a posar una bastida que s’ha massillat en els trams en què no hi havia segellat amb material nou per tal d’evitar humitats i filtracions d’aigua i vent».


Font: Oficina Tècnica Ajuntament de Pego


A l’interior de l’edifici, on existien panells d’escaiola damunt de les portes que també presentaven clevills, s’han eliminat eixos clevills i s’ha lluït.


Font: Oficina Tècnica Ajuntament de Pego


Les humitats eren generalitzades al centre. En el gimnàs, la coberta a dos aigües eliminava l’aigua de pluja a través de dos tubs de pvc. Estos tubs, però, en compte d’abocar l’aigua a l’exterior, l’abocaven a la coberta plana situada més abaix provocant humitats en eixa zona. Per corregir-ho s’han unit ambdós canonades i ara l’aigua s’aboca directament a la part posterior del col·legi, evitant l’aigua directa a la coberta plana.

En eixes cobertes planes, que no són transitables, «existia vegetació i runes de les peces de coronament que se havien eliminat», s’ha procedit a eliminar eixes runes i la vegetació. També s’ha netejat la terrassa i el desaigüe de l’aula de plàstica perquè no es produïsquen filtracions a l’aula. A l’exterior d’eixa aula, les baixants de la coberta estan dirigides als albellons existents, amb el que en èpoques de pluja intensa, poden desbordar-se. Per a evitar-ho s’ha executat una espècie d’escocell en ambdós baixants per tal de protegir-les

Al porxe entrada posterior es filtrava l’aigua. Per eliminar el problema s’ha impermeabilitzat el porxe amb pintura especialitzada.


Font: Oficina Tècnica Ajuntament de Pego


En els porxes existien unes instal·lacions elèctriques que es trobaven en mal estat, amb caixes d’entroncament sense tapa. S’ha solucionat instal·lant noves tapes en les caixes d’entroncament, totalment estanques.

Baix els porxes de formigó, al no tenir pendent, es depositava l’aigua i
provocava filtracions i dilatacions de les armadures. Perquè no torne a passar s’ha procedit a impermeabilitzar el porxe.

En la rampa d’accés a la zona d’infantil, el pati de la qual està cobert amb graves, s’observaven part de les runes que es van utilitzar per a executar la rampa. En este cas, s’ha decidit lluir el barandat per a evitar talls als usuaris d’infantil.

Conclou l’informe municipal que «s’han executat gran part de les deficiències» esmentades pel Síndic de Greuges en la seua recomanació. Des de l’oficina tècnica municipal també s’indica que «la resta [d’actuacions] s’escometran en quant es tinga disponibilitat econòmica».

911 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!