El Consell paralitza el PAI Pego Golf

La conselleria “deixa sobre la taula” el pla fins que s’emeta un informe de disponibilitat hídrica. El projecte assenyalava “la possibilitat d’adquisició de cabals a la SAT “Regs del Bullentó”. Encetem l’informatiu amb la notícia que avui eixia publicada al diari “Levante d’Alacant” sobre el projecte Pego Golf. Hem de dir des d’aquest informatiu que la informació que a continuació relatarem és la corresponent a la publicada per la premsa, tot i això el divendres l’informatiu de Ràdio Pego recollirà les reaccions i les opinions de l’equip de govern de l’ajuntament de Pego i de l’oposició al voltant d’aquest tema que fa tres anys que està pendent d’aprovació.

<
La conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge reclama una esmena de deficiències quantiosa en el document que se li ha remés al consistori pegolí i en el que destaca la necessitat un informe favorable de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer sobre les necessitats hídriques del polèmic PAI.

En el pla de millora presentat davant dels servicis territorials d’urbanisme s’incidia en l’apartat de futurs abastiments hídrics a l’opció de “adquisició de cabals d’aigua a la SAT (Societat Agrària de Transformació) “Regs del Bullentó” de Pego, aprofitant l’actual possibilitat de subministrament als depòsits de capçalera del municipi des de les seues instal•lacions. Esta situació és possible a causa de l’existència d’una clàusula que ho permet en un contracte de compravenda d’instal•lacions de subministrament d’aigua en eixa data (Aigües Potables i Regs S.A.)”. Però la necessitat aigua també s’ampliava en eixe supòsit a la utilització de cabals del pou propietat de la SAT Penya Roja afectada per “Pego Golf” i que canviaria l’ús de la seua aigua de reg (390.000 m3 anuals) a ús d’abastiment.

La conselleria considera correcta la tramitació del projecte però no obstant exigix “que la corporació municipal aporte text refós aprovat pel ple, per majoria absoluta dels membres de la mateixa, que incorpore les modificacions hagudes com a conseqüència de la tramitació i les que si és el cas, resulten del compliment de les observacions a què es referixen les consideracions següents”. I eixes consideracions a què apel•la la conselleria són la classificació legal dels sòls afectats per barrancs i vies pecuàries que no podran computar a efectes d’edificabilitat o aprofitament urbanístic.
De la mateixa manera s’exigixen informes del Pla de Carreteres de la conselleria d’Infraestructures per a la zona, informe de l’entitat pública de sanejament d’aigües, un “document favorable de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la conselleria de Cultura i Esports quant a les afeccions arqueològiques del sector i tractament que es proposa per a les mateixes”.

En la necessitat recursos hídrics amb caràcter previ al desenvolupament del sector s’incidix que haurà d’obtindre’s “informe favorable bé de la CHJ, bé de l’entitat col•laboradora autoritzada per al subministrament d’aigua potable al municipi, sobre la disponibilitat d’aigua en quantitat i qualitat suficient per a la previsió de consums que es desprén del desenvolupament de l’actuació plantejada”. També s’haurà de justificar l’existència de recursos hídrics, la concessió o dret que empararà el seu consum i la compatibilitat amb la previsions de la planificació hidrològica. La CHJ haurà de pronunciar-se sobre els sòls afectes Domini Públic Hidràulic vinculats a la futura urbanització.

En resum, la conselleria formula fins a 12 consideracions que haurà de complir el consistori i la promotora, si volen el vistiplau d’Urbanisme. Una nova millora del PAI i la seua posterior aprovació en el ple del consistori obriran -o no- les portes al projecte urbanístic.>>633 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!