L’equip de govern de Pego rebaixa un 25% les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva i de confiança

L’estalvi global, descomptant la seguretat social arriba al 34% d’estalvi. Aquest ha estat el punt més tens del primer plenari ordinari de la nova legislatura. La proposta presentada pel regidor d’Hisenda ha comptat amb 8 vots a favor de l’equip de govern (Ciutadans de Pego i PSPV), 7 vots en contra del PP i 2 abstencions del BLOC.
Dijous, 30 de juny, va tenir lloc el primer plenari ordinari de la nova legislatura, celebrat l’últim dijous de mes a les 13 hores a l’Ajuntament de Pego. El punt més important que es va votar va estar el relatiu a les retribucions per als regidors i les regidores en aquesta legislatura, una moció que va estar inclosa en l’ordre del dia, per 10 vots a favor, 8 de l’equip de govern (Ciutadans de Pego i PSPV) i 2 del BLOC i 7 vots en contra del PP. La moció era llegida íntegrament pel regidor d’Hisenda i també alcalde de Pego, Carmelo Ortolà, que abans, però i manifestava que s’ha fet “un esforç d’estalvi” perquè “som coneixedors que estem en una època de crisi”. Resumia Ortolà que l’equip de govern ha establert “una rebaixa del sou dels polítics d’un 25% de reducció del que és el general d’estalvi de cara a les arques municipals” i avançava que “en funció de l’evolució del procés i de la crisi potser no siga el primer i ni l’últim retall que es fa perquè els polítics han de ser conseqüents en la situació econòmica i és una de les coses a les que ens comprometem”.

Detallava el regidor d’Hisenda que en aquesta nova legislatura l’equip de govern de l’Ajuntament de Pego comptarà amb tres dedicacions exclusives, la del regidor d’Agricultura, Parcs i Jardins i Medi Ambient, el socialista Andreu Dominguis; la regidora d’Educació, Cultura, Participació Ciutadana i Estrangeria, Alícia Siscar de Ciutadans de Pego i el també independent Pascual Garcia, regidor d’Obres i Serveis, Fem i Neteja Viària, Aigua i Cementeri. Ells tres cobraran 27.000 euros bruts anuals.

Assistir a les Juntes de Govern es remunerarà en 160 euros. Amb la mateixa xifra es remunerarà l’assistència a les Taules de Contractació, al Consell Escolar Municipal i a la Comissió Escolar d’Escolalització, perquè són Comissions Informatives especials. 30 euros serà el que cobraran els regidors i les regidores que assistisquen a les Comissions Informatives i als plenaris.

El personal de confiança cobrarà 16.400 euros bruts a l’any. Concloïa Carmelo Ortolà que “tot açò suposa un estalvi per a les arques municipals de al voltant del 25% i si tenim en compte que els 8 regidors que actualment formem part de l’equip de govern estem assumint el global de les competències d’aquelles regidories que en l’anterior legislatura assumia el BLOC, l’estalvi global, incloent les despeses de seguretat social que també es paguen quan hi ha regidors que estan a temps parcial o dedicació exclusiva, l’estalvi global serà del 34% respecte a 2010”.

A una pregunta de la portaveu del PP, Maite Ferràndiz, sobre el nombre de càrrecs de confiança que tindrà l’equip de govern, el regidor d’Hisenda ha contestat que per tal de compensar les forces dels grups que conformen l’equip de govern (Ciutadans de Pego i PSPV) i tenint en compte que el seu grup, Ciutadans de Pego, compta amb dos regidors amb dedicació exclusiva i el PSPV només amb un, els indepedents tindran un càrrec de confiança, l’actual secretària de l’alcalde i el PSPV pot tenir fins a dos càrrecs de confiança, tot i que el PSPV, preguntat per aquest extrem no ha aclarit si ampliarà a dos els càrrecs de confiança.

Davant la proposta presentada la portaveu del BLOC, Conxa del Ruste, explicava que el seu grup polític havia mantingut converses prèvies amb l’equip de govern que els va proposar una rebaixa inicial del 20% a la que el BLOC va presentar una “contraprospota del 30%”. Del Ruste argumentava entre els motius que els duien a presentar eixa contraproposta que “hem tingut una regidora que estava cobrant el 75% perquè pensava que eixe sou era suficient” en el temps de crisi actual. La proposta de rebaixar el 30% del sou, segons la portaveu valencianista “permetia a les persones que es dedicaren a temps complet a la seua regidoria cobrar un sou una miqueta superior al sou mitjà que cobra un valencià o valenciana en el primer trimestre del 2011. Trobem que si es el sou mitjà, és un sou digne”.

D’altra banda, Conxa del Ruste ha informat que ja durant l’última legislatura –en la que el BLOC formava part de l’equip de govern- ja van proposar una rebaixa del 20% però no va ser acceptada per la resta de grups integrants de l’equip de govern. Acabava la portaveu del BLOC afirmant que “després de les converses, mantenim la demanda de la baixada del 30%, però ens abstindrem perquè [la proposta presentada] si ha suposat un avanç”. Conxa del Ruste ha obert la porta a una possible revisió dels sous a mesura que avance la legislatura depenent de com evolucione la crisi.

Pel que fa al PSPV, el seu portaveu Enrique Moll, asseverava que en el seu programa electoral ja recollia que assumirien “una rebaixa dels costos de l’Ajuntament. Un d’eixos costos era el tema dels regidors” i comparava el fet que en l’anterior legislatura hi havia “5’75% regidors alliberats i en esta hi ha tres alliberats, que és el 50% menys de regidors alliberats i damunt anem a baixar-nos el sou, tots, un 25% menys per a fer la feina que abans feien nou regidors”. Malgrat estar d’acord amb els retalls i la defensa d’una rebaixa que suposarà uns 140.000 euros d’estalvi, de defensar “el sou digne”. Moll preguntava als interlocutors que els semblaria si els retallaren el seu sou un 30% i afegia què és el que pensen del fet que per la mateixa faena hagen de cobrar menys. Afirmava que “el valor de la faena és el valor de la faena que té en eixe moment, no és el valor que un li dóna depenent dels diners que tinga l’empresa”. Enrique Moll també qüestionava que en la legislatura anterior es considerar com a digne un salari d’al voltant de 1.800 euros i en aquesta el salari digne haja de ser de 1.200 euros i és que defensava el socialista que “totes les persones tenen dret a cobrar pel que fan”.

Asseverava el portaveu socialista que “nosaltres anem a retallar perquè a este ajuntament li fa falta retallar i si fa falta retallar, retallarem més i si fa falta no cobrar ningú, no cobrarem ningú i si fa falta treballar sense cobrar ni un duro, treballarem tots sense cobrar un duro, i no hi ha cap problema, depenent en cada moment del que podem treballar. Si tu no cobres, i totes les persones tenen dret a cobrar per la faena que fan; si tu no cobres, igual fa menys faena. Si deixes de cobrar, potser vindràs menys perquè hauràs de d’atendre altres faenes a les que dedicar-te”.

El portaveu del PSPV no estava d’acord en les al•lusions finals del regidor d’Hisenda i de la portaveu del BLOC sobre la possibilitat de dur a terme, en un futur, una revisió dels sous que puga implicar una altra baixada i plantejava que és el que passarà si s’han d’aplicar retallades als treballadors i les treballadores de l’Ajuntament. Asseverava Enrique Moll que “no estic d’acord en els sous es tornen a baixar” afirmant que “si no hi ha diners no cobrarà ningú. Ni nosaltres, ni els treballadors, ni ningú”.

Des de Ciutadans de Pego, Xema Ferrer, s’expressava a títol personal com a regidor que forma part del nou equip de govern i es posava com a exemple d’austeritat. Recordava que ha assumit les regidories d’Urbanisme, Mitjans de Comunicació i Noves Tecnologies, la primera amb 10 treballadors, la segona amb 6 i la tercera amb dos. Ferrer qualificava aquestes tres competències com de les més complicades de l’ajuntament. A més, recordava que ell està en política per voluntat pròpia i no ha renunciat a la seua feina i és més, va a continuar “al 100% en la meua feina, però considerant que tinc tres regidories, des del meu punt de vista prou dures; necessitaré fer hores a l’Ajuntament. Les hores que siguen pertinents i adequades. Una altra cosa és que eixes hores puguen treure un rendiment adequat”. Resumia aquesta situació Xema Ferrer en el fet que “he de compaginar els dos horaris”. D’altra banda, apuntava al tema que “estem plantejant un sou amb retall amb un 25, un 34, i jo com cobre per assistències, fent una mitjana aproximada a mi em repercuteix en 8.500 euros anuals bruts, econòmicament parlant”. Aquesta afirmació el duia a asseverar que la situació exposada “es presta per a burla”.

Xema Ferrer afirmava que està “totalment d’acord en fer retallades a l’ajuntament, però retalls en tots els sentits de la paraula”. Es comprometia a “portar les meues regidories el màxim possible”.

La portaveu del PP, Maite Ferrándiz, començava el seu discurs tirant en cara a l’equip de govern que “ja heu faltat al que vau dir al plenari d’investidura respecte a la participació dels grups polítics”, ja que la moció de les retribucions no s’ha consultat en el PP. D’altra banda, Ferrándiz estava d’acord en el fet que “per a portar un ajuntament avant cal tenir persones al front del personal i no mai es pagaran les hores que es fan a servei del poble, també és responsabilitat de cada regidor les hores que dedique o no dedique i la manera de gestionar-les o no gestionar-les” al que afegia que “ningú entra en política per vore si troba faena”. Així mateix, també opinava que les “persones que s’hagen de dedicar exclusivament ací a l’ajuntament són sous que igual no compleixen les previsions del que una persona dignament pot o deuria guanyar”.

Maite Ferrándiz també preguntava, com s’ha indicat anteriorment, el muntant destinat a personal de confiança, ja que s’especificava la quantia però no la quantitat de personal ha retribuir. Sobre aquesta qüestió la popular plantejava que el paper de càrrec de confiança “podria ser una despesa que no faria falta que estiguera i potser els regidors, que tenen la responsabilitat política, poden, en els mateixos diners, fer la faena que els pertoca”.

També preguntava la portaveu popular la diferència entre la Junta de Govern i la Comissió Informativa i el plenari, ja que en la primera es cobren 160 euros i en la segona i tercera, 30 euros per assistència.

Tancava, suposadament, el torn de paraula l’alcalde de Pego i regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà responent a la portaveu popular que la Junta de Govern és setmanal, té una durada més llarga que la Comissió Informativa i les persones que assisteixen tenen més implicació ja que es tracta de regidors de l’equip de govern. D’altra banda, Ortolà recordava que els horaris de les Comissions Informatives es van canviar perquè pogueren assistir el major nombre de regidors possibles, atenent a la petició del PP. Així mateix, avançava que possiblement quan l’Ajuntament de Pego torne a l’horari d’hivern, després del 15 de setembre, es canvie l’horari dels plenaris ordinaris.

Pel que fa a l’al•lusió de la participació política, Carmelo Ortolà, manifestava que “es deu comptar amb la resta, però les retribucions és una qüestió que ens afecta a nosaltres directament”. En aquest punt, la portaveu popular matisava que “no he dit que els sous els trobe excessius”.

Pel que fa als càrrecs de confiança el regidor d’Hisenda explicava que “hi ha dos regidories de dedicació exclusiva pertanyents al grup Ciutadans de Pego i una única regidoria de dedicació exclusiva pertanyent al PSPV. Per a equilibrar els costos dins d’esta distribució de càrrecs i ja que tenim una igualtat de regidories, s’ha considerat que Ciutadans de Pego tindrà un sol càrrec de confiança que, en este cas serà la secretària de l’alcalde. Mentre que el PSPV tindrà la possibilitat de tindre dos càrrecs de confiança perquè té menys retribucions econòmiques perquè compta amb tres regidors per assistències i un sol regidor amb dedicació exclusiva”.

El punt era aprovat per 8 vots a favor, els de Ciutadans de Pego i PSPV; 7 vots en contra, els del PP i 2 abstencions per part del BLOC.

Més informació sobre la moció presentada pel BLOC “a favor d’impulsar l’ensenyament en valencià, plurilingüe i de qualitat com a aposta de futur de la nostra societat”, que era inclosa en l’ordre del dia i aprovada amb els vots de Ciutadans de Pego, PSPV i BLOC i els vots en contra del PP, en l’Informatiu de Ràdio Pego, de dimarts a les 13:15hores i en la seua repetició a les 19 hores. També s’informarà de la resta de punts tractats.

L’equip de govern de Pego rebaixa un 25% les retribucions dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva i de confiança

L’estalvi global, descomptant la seguretat social arriba al 34% d’estalvi. Aquest ha estat el punt més tens del primer plenari ordinari de la nova legislatura. La proposta presentada pel regidor d’Hisenda ha comptat amb 8 vots a favor de l’equip de govern (Ciutadans de Pego i PSPV), 7 vots en contra del PP i 2 abstencions del BLOC. En aquest plenari ordinari també s’aprovava una moció a favor de l’ensenyament en valencià a proposta del BLOC-Compromís.
(més…)
0 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!