La gestió municipal dóna els seus fruits en relació a l’Avinguda Jaume I

Després que l’ajuntament de Pego fóra avisat, mesos després de l’ordre remesa per la Conselleria d’Infrastructures a l’empresa adjudicatària en la que li concedia una pròrroga de 12 mesos per a l’execució de les obres que falten del projecte de les 5 places de la població; la perseverància de l’ajuntament de Pego ha aconseguit que la Conselleria rectifique la seua postura i haja instat a “COMSA a què procedisca a la immediata reanudació dels treballs per a permetre la finalització de les obres.” Tot el poble de Pego ha pogut observar reiterades vegades en quin estat es troben les obres que afecten a l’Avinguda Jaume I, un carrer que comunica dos parts importants de la localitat a través del Carrer Major. Els veïns i veïnes d’aquest carrer i els seus comerços són els que més directament estant patint la ralentització del procés d’execució de les obres, que ja deurien d’estar acabades. Però també la resta de pegolins i pegolines pateixen les conseqüències de la paralització dels treballs que l’empresa adjudicatària COMSA va decidir realitzar per un modificat de projecte i per una pròrroga concedida per la Conselleria d’Infrastructures i Transport de data 25 de juny de 2008. Una pròrroga aquesta que es donava a conèixer a l’ajuntament de Pego el 28 d’agost de 2008 i en què es concedia a l’empresa, ni més ni menys que 12 mesos més per a acabar d’asfaltar el carrer.

Citem textualment el fragment del document en què es fa referència a aquesta qüestió i que resa: “el passat 9 de maig el Conseller d’Infrastructures i Transports ha resolt autoritzar la redacció d’un Projecte Modificat, estimat inicialment en un import de 523.892,58 euros […] Així mateix l’informe, que a sol•licitud de COMSA, S.A, empresa adjudicatària de les obres, el Conseller d’Infrastructures i Transport ha resolt concedir el 25 de juny passat una pròrroga de 12 mesos per a l’execució de les obres, pel que la data de finalització prevista és el 17 de maig de 2009. En el que es refereix a l’estat en el que es troben les obres en el carrer Jaume I, d’acord amb la informació facilitada per l’empresa contractista, falta reomplir l’última capa de llast (zahorra), prèvia a l’acabat de la capa asfàltica…”

Vist la desproporcionada pròrroga de 12 mesos (un any) concedida per la Conselleria d’Infrastructures a l’empresa adjudicatària, l’ajuntament de Pego va continuar fent gestions per tal de canviar el rumb d’aquesta situació i finalment, després d’un llarg període de correspondència, sembla que s’ha arribat a bon port. I és que a la darrera carta enviada el 4 de setembre de 2008, en la que s’exposaven els problemes que s’estan patint i els que es poden patir “per exemple l’entrada d’una ambulància fins la porta d’un domicili o el cos de bombers en el cas de declarar-se un incendi”. Així mateix l’ajuntament addueix que “no s’ofereix tampoc, ni per part de la Conselleria ni de l’empresa constructora, solució o informació relativa a les actuacions que s’adoptaran en el probable supòsit de què apleguen les pluges dels pròxims mesos i, a banda de que el carrer quede impracticable, l’aigua puga entrar als domicilis particulars i als establiments comercials, multiplicant així el risc de què qualsevol desgràcia puga tenir lloc.” Es per tot l’exposat que l’ajuntament de Pego que “es demana que per part de la Conselleria d’Infrastructures i Transport, donada la seua condició d’administració responsable de les obres, s’informe respecte de les mesures que van a adoptar-se, amb la finalitat d’evitar que qualsevol d’aquestes situacions puga produir-se.”

L’11 de setembre l’ajuntament de Pego rep la contestació a les seues demandes de part del Director General d’Obres Públiques, Ismael Ferrer, en la que s’informa “de què des d’esta Conselleria –la d’Infrastructures i Transports- s’ha instat a l’empresa contractista COMSA a què procedisca a la immediata reanudació dels treballs per a permetre la finalització de les obres amb la major brevetat possible.”

D’altra banda la carta remesa pel Director General d’Obres Públiques contesta alhora a una altra petició anterior de l’ajuntament de Pego al respecte dels desperfectes que s’han ocasionat en moltes façanes i que l’empresa COMSA no volia assumir com a propis dient que: “així mateix s’han donat indicacions als corresponents tècnics d’esta Direcció General d’Obres Públiques per a què procedisquen a la supervisió de dites obres durant la seua execució permetent així la detecció de possibles desperfectes, ocasionats en les façanes afectades per la intervenció com a conseqüència de dita execució, així com la posterior reparació per part de l’empresa contractista.”

529 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!