El pressupost de 2016 de l’Ajuntament de Pego es reduïx un 2,41% respecte a 2015

Este ascendix a 9.899.132€. El regidor d’Hisenda defensa que «tots els objectius estan complits amb escreix i eixos estalvis permeten poder aprovar el pressupost actual». Destaquen el capítol d’impostos indirectes que augmenta un 50,22% respecte a l’exercici anterior i el capítol de despeses financeres que es reduïx un 29,21% respecte a 2015, gràcies a la baixada en els tipus d’interès. El PP no considera que siga un pressupost, sinó «un resum de l’execució pressupostària del que s’ha fet durant l’any». Compromís per Pego ha votat en contra perquè «s’hagueren pogut repartir d’una altra manera». L’alcalde de Pego defensava que «més reals que estos pressupostos serà difícil que puguen haver-los».

Este matí s’ha aprovat a l’Ajuntament de Pego el pressupost de 2016 i la plantilla de personal que compta amb 91 personal funcionari, 49 personal laboral i 2 persones amb contracte eventual. Per a este exercici no es preveuen amortitzacions de lloc de treball, ni de funcionariat ni de personal laboral.

p1290370El Regidor d’Hisenda, Carmelo Ortolà, ha estat l’encarregat de defensar un pressupost que en 2016 ascendix a 9.899.132€, el que suposa una reducció del 2,4% respecte el pressupostat en 2015. En primer lloc, però, Ortolà recordava el perquè del retard de la presentació d’este pressupost, degut a dos factures que implicaven una despesa extra d’uns 150.000€, el que va provocar un desquadrament en l’esborrany inicial del pressupost 2016. Això va motivar la pròrroga del pressupost de 2015. No obstant això, el regidor d’Hisenda, reiterava que este fet «no suposava cap problema per a poder prestar tots els servicis que l’Ajuntament té compromesos amb els ciutadans».

«L’evolució de l’any ha sigut favorable: s’han reduït despeses, alguns ingressos han pujat […] el que ha permès pujar a aprovació els pressupostos», declarava el regidor d’Hisenda que també manifestava que «tots els objectius estan complits amb escreix» i explicava que aprovar este pressupost, principalment, «facilitarà molt la faena a Intervenció perquè puga elaborar el pressupost de 2017 […] i per a poder presentar a l’Administració General de l’Estat una evolució dels comptes».

El capítol més important de qualsevol pressupost és el capítol I, dedicat a la despesa de personal. En 2016 a l’Ajuntament de Pego este ascendix a 4.692.421€, el que suposa un increment de l’1,16% degut a l’increment salarial de l’1% que recull la Llei de Pressupostos de l’Estat i un 0,16% que correspon a l’increment del nombre de triennis del personal municipal.

Del capítol dos, dedicat a les despeses de béns corrents i serveis, que ascendix a 3.000.418€, el que suposa un increment del 9,27%, destacava el regidor d’Hisenda que «eixe increment […] és degut, principalment, a l’increment del cost de l’energia elèctrica» i feia atenció en el fet que «el capítol de consum elèctric està cada volta desbordant-nos més i s’ha d’intentar, d’una forma o altra, millorar el consum».

Hi destaca la reducció d’un 29,21% del capítol dedicat a despeses financeres que suposa un import de 146.129€ degut a la baixada dels tipus d’interès atenent que els préstecs de l’Ajuntament tenen un interès variable que depèn de l’Euríbor. El que s’incrementa un 5,05% és el capítol de transferències corrents a entitats com la MACMA, el consorci de bombers o la Mancomunitat, entre d’altres. L’increment és degut a la inclusió en este capítol de les subvencions a les associacions locals. L’import d’este apartat és de 873.529€.

En el capítol d’inversions reals, explicava Carmelo Ortolà que «hi ha poquetes, amb un import de 17.400€, són xicotetes inversions, però s’han fet més inversions a través de les modificacions de crèdits» i les enumerava: obres al taller ocupacional, pagament dels baixos de les VPO, mobiliari de l’Ajuntament, bicicletes d’spinning de la piscina coberta, enderroc de la casa municipal del carrer Vallet, reparació del camí del Xillibre, bombes de la font de la plaça de l’Ajuntament, la porta del magatzem de La Trilladora, la porta de l’edifici de Serveis Socials, camilles hidràuliques per a la residència Sant Joan de Déu i 6.000€ destinats a la reparació de la cúpula de la Capella de l’Ecce-Homo. Explicava el regidor d’Hisenda que «les modificacions de crèdit estan computades en el pressupost de 2016 perquè quadre el pressupost i no són cap despesa extraordinària».

Pel que fa a l’apartat d’ingressos, el gruix està reflectit en el capítol 1, dedicat a impostos directes que ascendix a 5.567.903€, el que suposa una reducció de l’1,9% respecte a 2015, principalment perquè l’any passat es comptava amb la regularització efectuada per cadastre que suposava practicar liquidacions amb efectes retroactius. Al que se suma, recordava Carmelo Ortolà, en 2016 l’Ajuntament de Pego va decidir «reduir el tipus que aplica l’Ajuntament, percentatge que venia a nivell l’increment del 10% que suma anualment, durant 10 anys, la ponència de valors».

Els impostos indirectes, és a dir, els impostos d’obres i construcció, tot i no aportar una xifra alta, criden l’atenció perquè suposen un increment del 50,22% respecte a l’exercici 2015. Aporten 67.600€ al pressupost.

p1290374Acabada l’exposició de la memòria del pressupost 2016, la portaveu del PP, Ana Ortolà, ha manifestat que el que pujava l’equip de govern no es podia considerar un pressupost sinó «un resum de l’execució pressupostària del que s’ha fet durant l’any». Assegurava que es tracta «d’un tràmit» i comentava que «es pot parlar del que heu fet, però no del que teniu pensar fer» i és per això que desitjava que «el pressupost de 2017 es presente molt abans». La popular també ha criticat el fet que algunes partides que s’havia comentat durant l’any que s’incrementarien no han augmentat. El PP s’abstenia.

p1290379Compromís per Pego votava en contra perquè «s’hagueren pogut repartir d’una altra manera». D’altra banda, el seu portaveu Àngel Oltra criticava que el pressupost «es presente ara perquè és més bé donar compte de l’execució» tenint en compte que estem a punt de finalitzar l’any. A més, es preguntava perquè «s’aproven ara els pressupostos de 2016 i no els de 2017». Lamentava Oltra l’argument donat per l’equip de govern a l’inici d’any per a no aprovar-los no coincidix amb l’explicació actual, el fa pensar a Compromís per Pego que, «si no s’han aprovat fins ara és perquè no s’han posat d’acord els dos socis de govern».

Contestava Carmelo Ortolà a eixa al·lusió del portaveu de Compromís respecte a la justificació del retard de la pujada del pressupost al ple. Assegurava Ortolà que «en cap moment s’ha dit una cosa diferent de perquè no s’havia aprovat el pressupost». Àngel Oltra nomenava que es va dir que s’estava esperant una sentència al voltant del PAI Verdales. Aclaria Carmelo Ortolà que eixa sentència del PAI de Verdales s’inclourà en el pressupost de 2017.

p1290382L’alcalde de Pego defensava que «més reals que estos pressupostos serà difícil que puguen haver-los». Revelava que el pressupost de 2017 està pendent d’algunes decisions supramunicipals i per això «anem a esperar-nos un poc». També defensava que «aprovar o no pressupostos […] no suposa problemes», tot i que admetia que «ens hagués agradat portar-los abans».

Per últim, el regidor d’Hisenda concloïa que «la consciència d’un està tranquil·la i, hui per hui, s’han cobert els serveis de tota la ciutadania. S’ha fet contenció de la despesa i s’ha complit amb l’estabilitat pressupostària».

El pressupost de 2016 s’ha aprovat amb 8 vots a favor, els de PSPV i Ciutadans de Pego Independents (equip de govern), 3 vots en contra de Compromís per Pego i 2 abstencions del PP.

1732 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!