El plenari de Pego declara desert el concurs de contractació de la recollida del residus sòlids

Ho fa per unanimitat seguint el criteri del Comitè d’Experts després d’advertir que les quatre empreses que van concursar després de comprovar “la inclussió indeguda de dades econòmiques en el sobre B […] vulnerant la prohibició expressa establerta als plecs de clàusules administratives”. Ara s’obri un període d’espera; l’Ajuntament esperarà a veure si alguna empresa presenta recurs davant el Tribunal de la Contractació o davant la justícia ordinària i atendran el que diga la justícia.
La concessió del servei de recollida de residus sòlids a Pego s’allarga. El 15 de maig de 2013 es procedia a la valoració final del procés de contracció del servei de recollida del fem. Després que s’anunciara la puntuació final, en la que l’empresa CESPA quedava en primer lloc, seguida per Agricultores de la Vega, esta última empresa va expressar la seua voluntat de “recórrer este procediment” perquè entenien que un dels passos duts a terme durant el procés, aquell relacionat amb la informació que s’havia incloure en el sobre B -i que van incloure la resta d’empreses competidores- és una “acció que vulnera els principis generals de la contractació pública”, és per això que advertien “que ens reservem les accions que corresponguen per a defensar els nostres drets, inclús en via penal”. Així mateix, adverteixen que “este acte podria constituir un il·lícit penal per prevaricació i, si això fos així, exercirem accions en este sentit”.

Una vegada presentada eixa al·legació per escrit en el termini previst per a fer-ho pel procés de contractació, el Comitè d’Expert tornava a revisar tota la documentació presentada per les quatre empreses presentades al concurs (SAPESA, CESPA Gestión de Resíduos; Serrano Aznar Obras Públicas S.L.- Tarancón i Agricultores de la Vega) i elaborava el seu informe que era elevat al plenari de Pego i que portava sorpresa inclosa. Finalment, determinava “deixar sense efecte la proposta de la mesa de contractació de 15 de maig de 2013 i declarar l’exclusió de la totalitat de les empreses que han comparegut a la licitació del procediment al constatar-se per l’esmentat Comitè, la inclusió indeguda de dades econòmiques en el sobre B […] vulnerant la prohibició expressa establerta als plecs de clàusules adeministratives”.

I és que, després de l’al·legació presentada per Agricultores de la Vega, en revisar tota la documentació, el Comitè d’Experts va detectar que esta empresa havia inclós en el sobre B “el contingut econòmic corresponent a la pòlissa d’assegurances per damunt de l’exigida pel plec de condicions per import d’1.200.000 euros per sinistre i 200.000 euros per víctima. Per part de Tarancón- Serrano Aznar Obras Públicas S.L., es van introduir les fitxes valorades corresponents a diversos materials de la contractació. També es va incloure per damunt del preu de la clàusula la pòlissa d’assegurances. Per part de CESPA, es va incloure dada econòmica relativa a l’apartat de les millores i també la pòlissa. SAPESA va incloure la quantificació en quant a la valoració residual dels elements dels immobilitzats inscrita a la concessió i la proposició tècnica inscrita a vehicles”.

L’alcalde de Pego, Carmelo Ortolà, deixava clar que es pujava a plenari “declarar deserta la licitació del servei de recollida de fem” i explicava que ara el que pot passar és que “alguna de les empreses presente algun recurs front a un tribunal central de la contracció i no sabem si algú presentarà algun contenciós per via contenciosa”. Les empreses tenen 15 dies a partir de la publicació de l’aprovació al plenari. Avançava Ortolà que “ara s’obri un període d’espera per veure les resolucions jurídiques o no jurídiques”.

Conxa del Ruste, portaveu del Bloc-Compromís, preguntava per què s’arriba a l’actual situació. Escoltem la conversa amb Carmelo Ortolà i el secretari. El secretari contestava que va ser per motiu de l’al·legació que Agricultores de la Vega va presentar quan van detectar que “havien puntuat la millora de l’assegurança que presentaven Agricultores de la Vega”. La millora que presentava esta empresa sobre la pòlissa d’assegurances era de 200.000 euros, ja que el mínim especificat al plec de condicions era d’un milió d’euros i ells oferien 1.200.000 euros, detallava Ortolà. Davant estes explicacions, Conxa del Ruste manifestava el recolzament del seu grup a l’informe del Comitè d’Experts.

Andreu Dominguis, era l’elegit pel PSPV per a expressar el seu parer. Dominguis expressava que “vist que tots havien incurrit en posar propostes econòmiques en el sobre B i el Comitè d’Experts havent-ho estudiat bé i veient jurisprudència al respecte, el més prudent és deixar-ho parat i tornar a traure una licitació si no hi ha res que diga el contrari”.

Des del PP, Maite Ferrándiz declarava que anaven a recolzar el que havia determinat el Comitè d’Experts, tot i que posava l’accent sobre com d’extrany és que empreses acostumades a concursar incórreguen en este tipus d’error. Carmelo Ortolà manifestava que a ells també els va extranyar eixe fet.

En precs i preguntes Conxa del Ruste s’interessava sobre com es farà el contracte de fem fins que se solucione la licitació que ara s’acaba de paralitzar.

Carmelo Ortolà contestava que “hi ha una sèrie de serveis públics imprescindibles com és el fem”. Així que s’ha de continuar prestant. El secretari complementava esta informació especificant que “l’actual contracte és un procediment negociat sense publicitat que actualment està prorrogat i en algun informe ja de ‘reparo’ en quant a eixa pròrroga”, per tant, “el que està plantejant-se ara és, per eixa situació de necessitat és un decret d’una contractació extraordinària per eixe motiu”, també “es podria plantejar-se també un negociat en quant a plaços […], però seria una contracció pont”. Es triara el que es triara evitaria el fraccionament del contracte.

L’alcalde de Pego recordava que fins a principis de setembre no es tindrà una resolució, siga estimatòria o desestimatòria de qualsevol recurs que es presente.
640 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!