El departament d’Urgències de la pedrera en quadro


El personal de l’hospital Marina Alta ha denunciat que fan falta al menys 10 metges per a realitzar una atenció adequada als pacients. Els metges d’Urgències de La Pedrera realitzen el doble de guàrdies del que permet la llei i tenen menys personal que l’hospital de la Safor, malgrat que a la Marina hi ha més pacients.

El personal mèdic del Servei d’Urgències Hospitalari de l’hospital Marina Alta ha denunciat el seu malestar davant de la situació crònica de carència de personal que pateix el servei. El dèficit de recursos humans que afecta l’hospital Marina Alta és molt greu en el Servei d’Urgències, on hi ha una plantilla d’11 metges, dels quals 2 estan exempts de guàrdies. Açò obliga a 9 metges a realitzar tota la cobertura de 60-62 guàrdies al mes i suposa fer unes 7 guàrdies al mes. La legalitat vigent estipula que el núme-ro obligatori de guàrdies és de 3 al mes, sent totes les altres de caràcter vo-luntari. En l’hospital de Gandia, per a una població estable inferior a la de la Marina Alta, hi ha 21 metges fent guàrdies en Urgències. Fa més de 3 anys que alguns metges exposen a la Direcció les seues queixes, sense ha-ver aconseguit solució per a aquest problema.

Però inclús sobrepassant, amb molt, el nombre de guàrdies obligatò-ries, els caps de setmana sols hi ha 2 metges (més 2 metges Residents, en període formatiu) per a atendre totes les urgències hospitalàries. Esta dota-ció mèdica, que és la mateixa que en alguns Centres de Salut, resulta cla-rament insuficient i no garanteix una atenció adequada i sense demores a tota la població, resident i flotant, de la comarca. És evident que esta situa-ció s’agreuja a l’estiu, a pesar de la contractació de substituts.

Però esta falta de recursos no sols afecta el personal mèdic, ja que tampoc n’hi ha prou personal d’infermeria per a atendre, no sols als paci-ents que arriben, sinó als que estan pendents d’ingrés i que es troben ocu-pant llits de corredor. Una situació que es repetís dia sí, dia també i que provoca en ocasions que hi hagen tants malalts com en una planta), fet que es produeix de forma habitual. Esta situació desborda el personal i no és possible garantir l’assistència i cures que els pacients requereixen. Igual-ment, s’ha denunciat esta situació davant de la Direcció, els que continuen proposant millores parcials, “pegats” que no solucionen el problema.

Els metges creuen que esta situació és impossible de mantindre per més temps, sobretot pels pacients, però també pel desgast i deteriorament progressiu que comporta en el personal sanitari, que veu greument afectada la seua vida familiar. Per açò, ho comuniquem a l’opinió pública. En aquest sentit exigeixen que la Direcció de l’hospital ha d’establir les mesures oportunes, i que passen per l’augment en les plantilles de personal per des-comptat en unes condicions de contractació adequades. A aquest respecte, rebutgen de ple els contractes “de guàrdies”, que no suposen augment de plantilla.

527 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!