Ajudes econòmiques per a la promoció de l’ús del valencià en 2008

Ajudes adreçades a les empreses, comerços i indústries. Les activitats que es tenen en compte són la retolació, la denominació dels productes i/o el seu etiquetatge i l’ús, exclusivament en valencià, en la documentació administrativa, tècnica i informàtica, entre d’altres. Només es concedirà subvenció per una de les activitat. L’ajuda es pot demanar fins el 16 de maig. En 2008 torna a obrir-se el termini per a demanar les ajudes econòmiques per a la promoció de l’ús del valencià des de les empreses, comerços i indústries que realitzen, durant aquest any les següents activitats en valencià.

En primer lloc, la retolació, exclusivament en valencià, de l’interior i l’exterior de les dependències (com per exemple tendals, elements lluminosos, entre d’altres) i els vehicles de l’empresa. El màxim que es concedirà és el 60% de la quantitat sol•lictada i per un import de 1.000 euros.

En segon lloc, la denominació dels prodcutes i/o del seu etiquetatge (com poden ser bosses, paper d’embalar, caixes i etiquetes). Si es tracta de l’etiquetatge o de la informació al consumidor, el text haurà d’estar com a mínim en valencià. La subvenció, en aquest cas, serà, com a màxim, del 55% de la quantitat sol•licitada. L’import màxim de la subvenció serà de 1000 euros.

En tercer lloc, es pot optar a aquesta ajuda si es fa ús exclusiu en valencià en la documentació administrativa, tècnica, informàtica, i en l’edició de guies i catàlegs de l’empresa, així com en pàgines web. Com a màxim s’aportarà el 50% de la quantitat sol•licitada i per un import de 1000 euros.

Des de Creama Pego s’informa que s’exclouen els materials promocionals, com ara clauers, bolígrafs, camisetes, gorres, calendaris i pancartes. Així mateix es recorda que només es concedirà subvenció per una de les activitats descrites i un expedient per empresa, comerç o indústria.

Els beneficiaris són entitats de caràcter privat, tant físiques com jurídiques, empreses, comerços i indústries radicades a la Comunitat Valenciana que estiguen legalment constituïdes.

El termini de presentació és el divendres, 16 d’abril de 2008. La documentació a adjuntar un fotocòpia del CIF/NIF de l’entitat, una del rebut d’estar al corrent de l’IAE o declaració responsable d’estar-ne exempt. Fotocòpia de l’alta de l’IAE (en cas de l’empreses de nova creació). Manteniment de tercers (dades bancàries). Explicació detallada de les activitats per a les quals es demana l’ajuda. Fotocòpia del taló bancari o llibreta d’estalvis.

455 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!