Ajudes a pymes i autònoms per a pal·liar els efectes del conflicte d’Ucraïna

L’Ajuntament de Pego, a través de Creama, ha convocat un es ajudes directes a micro pymes, pymes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats, per a minimitzar l’impacte econòmic que la crisi està suposant sobre elles, en el context de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia.

El pressupost de la convocatòria ascendeix a 156.534 euros aportats per la Diputació d’Alacant. Segons s’indica en les bases, podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes que, sent persona autònoma, professional, microempresa o Pyme tinguen un negoci amb domicili fiscal a Pego.

Per a poder beneficiar-se d’aquestes ajudes, les empreses han de complir el requisit que la mitjana dels seus rendiments nets dels mesos per què es vaja a sol·licitar l’ajuda (compresos entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023), siga igual o inferior a la mitjana de rendiments que va obtindre en els mateixos mesos en l’anualitat 2021.

Quant als conceptes subvencionables, són despeses corrents abonades entre l’1 de juliol de 2022 i el 30 de juny de 2023, com ara, la quota d’autònoms; els rebuts del lloguer mensual del local; i fins al 50% de les despeses d’energia elèctrica, gas i carburants necessaris per al funcionament del negoci. Tot haurà de ser justificat amb els corresponents rebuts, factures i contractes. L’import màxim de l’ajuda serà de 8.000 € per sol·licitant.

D’altra banda, com a requisits, la persona sol·licitant no podrà haver presentat cap sol·licitud per a aquesta mena d’ajudes a una altra entitat local. Tampoc no pot estar incursa en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària, marcades per la llei. I ha d’estar al corrent de les seues obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Pego, hisenda Pública i la Seguretat Social.

Les sol·licituds es presentaran en el registre general de l’Ajuntament de Pego per via telemàtica. El termini és de 10 dies hàbils des de la publicació de les bases el passat 14 de novembre. Els documents amb les bases i formularis estan ací

310 Visites
Hola!!