Rebaixa del 5% en els sous dels polítics pegolins

Afecta per igual a les dedicacions exclusives, parcials i règim d’indemnitzacions per assistència a òrgans col•legiats. També s’aprova la reducció de salaris de funcionaris i personal laboral en base al que disposa el Reial Decret Llei 8/2010. Altres punts aprovats en el darrer plenari ordinari: l’inici de l’expedient de rescissió del contracte de concessió administrativa de la gestió de la piscina climatitzada i l’ordenança reguladora de la denominació i rotulació de vies públiques i numeració d’edificis de Pego. També sol•licitar a la Diputació d’Alacant que escometa les obres de millora necessàries al camí rural de Pego a la Vall d’Alcalà.
Ahir, dia de Sant Joan i primer dia de Moros i Cristians a Pego es va celebrar el plenari ordinari corresponent al mes de juny. Entre els punts que es van aprovar destaca aquell que afecta als sous dels polítics de l’Ajuntament de Pego que finalment s’abaixaran el salari un 5% de manera generalitzada, és a dir, que eixa baixada del 5% afectarà igualment als polítics i les polítiques que tinguen dedicació exclusiva, als i les que tinguen dedicació parcial o aquells i aquelles que cobren per assistències a òrgans col•legiats, com explicava l’alcalde de Pego, l’independent Carmelo Ortolà.

El portaveu del Bloc, Àngel Sendra, subratllava que “el càlcul sobre el que s’efectua a aquesta reducció del 5% del percentatge és sobre el càlcul màxim que estan cobrant els que tenen dedicació exclusiva”, destacant amb això que en la rebaixa proposada “no s’ha pogut fer una separació dels que estan en dedicació exclusiva o parcial, conforme té la regidora Marian Tamarit, igual que passa amb qui cobra per assistències, que van des dels 8.000 euros que va cobrar l’any passat Pepa Sendra”. El nacionalista, recordava, per tal de contextualitzar la rebaixa del 5% “la congelació que fa dos anys que vam aplicar en este Ajuntament als salaris dels polítics”, per tal de concloure que “trobem que sumat al 5% dóna un percentatge correcte”.

El portaveu socialista Andreu Dominguis afegia que “és evident que els percentatges sempre són els que marquen i, si és un 5%, és un 5% per a tots independentment del que tinguen en les seues dedicacions”. Dominguis apuntava que “evidentment són mesures que a ningú agraden però en estos moments, si han de contribuir a la reducció del dèficit, doncs, s’ha de fer l’ànim cadascú i marxa avant en elles”.

El popular Fernando Gil prenia la paraula per a manifestar la postura del PP que anunciava era la de l’abstenció “per no votar que no”. Una vegada deixat clar això, Gil explicava que el PP “no ens menegem per criteris de rendibilitat en quant a l’aprovació d’aquestos sous que perceben, ens menegem més en criteris de ratios de productivitat”. Al respecte aclaria Gil que “la productivitat que està deixant este Ajuntament a instància del PP considera que és prou deficient en conseqüència considerem que havent funcionaris en sous molt més baixets que els que estan cobrant els que estan dedicats parcialment o inclòs exclusiva, baixar-se el 5% és prou lamentable” i explicava el perquè, “perquè la gent està passant una situació prou complicada i prou difícil i un 5% per a uns sous bruts de 36.000 euros, ens pareix molt poquet, sincerament”.

Fernando Gil també manifestava que el PP no tampoc està d’acord en què “les persones que compareixem ací –referint-se al plenari- o a la Junta General de Ràdio Pego o les Comissions Informatives, s’estiguen pagant 35 euros, mentre que les Juntes de Govern, les taules de contractació i el Consell Escolar Municipal s’estiguen cobrant 190 euros.” Considerava Gil que “és una discriminació total i absoluta”. Irònicament el portaveu del PP demanava una rebaixa del 5% també per les assistències dels seus regidors i regidores.

L’alcalde de la localitat, l’independent Carmelo Ortolà, perquè no quedaren dubtes sobre la menció del portaveu popular de “les juntes de govern, les meses de contractació, el consell escolar municipal, comissió municipal d’escolarització”, explicava que “la majoria dels que assisteixen a eixes juntes ja cobren la seua dedicació i per tant eixe import no el cobren”. Després es referia Ortolà als mencionats pel popular, “ratios de productivitat”, dels que preguntava al regidor Gil si “és allò de grapat i al sac”.

D’altra banda, exposava Ortolà que “no estem fent res més del que s’està fent a nivell general. Este Ajuntament està seguint les mateixes normes que el Govern de la Generalitat Valenciana. En els pressupostos d’enguany es congelen els sous dels alts càrrecs”. Manifestava també Ortolà estar en desacord amb Gil al respecte del que cobren els funcionaris, més concretament “en què funcionaris que cobren poquet els apliquen el mateix” i explicava que “no és així, vosté no coneix el procediment en qual s’aplica açò, ja que els funcionaris, depenent del grup en el que estan tenen una reducció o una altra. Nosaltres estem parlant d’una reducció a tots els polítics del 5% i jo li puc garantir que els funcionaris que menys cobren no arribaran a una baixada del 5%”.

El punt s’aprovava per 8 vots a favor, els de l’equip de govern (CdP, PSPV i BNV) i 6 abstencions, les de l’oposició (PP).


Acte seguit es votava la reducció de salaris base de funcionaris i personal laboral de l’Ajuntament de Pego pel que disposa el Reial Decret Llei 8/2010. El primer edil explicava que “açò és el que realment ordena el Decret Llei 8/2010.

El portaveu del Bloc, Àngel Sendra, rebutjava encetar un debat polític una vegada aprovat el Reial Decret 8/2010. Per la seua banda, el socialista Andreu Dominguis, ratificava que aquest punt era “per tal de fer els compliments necessaris”.

El portaveu popular, Fernando Gil, reiterava la postura del PP, “no ens pareix correcta la reducció dels salaris del funcionariat”.

El punt s’aprovava per 8 vots a favor, els de l’equip de govern i 6 vots en contra.


El punt que havia de veure amb l’inici de l’expedient de rescissió del contracte de la piscina coberta, era un dels punts més calents de l’ordre del dia del plenari ordinari de juny.

El 14 novembre 2006 el plenari de l’Ajuntament de Pego adjudicava a la UTE Grup CS CAPS la concessió administrativa de la gestió dels serveis públics de docència, salvament i socorrisme, control d’accessos i manteniment de l’edifici de la piscina climatitzada. El contracte es formalitzava el 22 de desembre de 2006. Durant el primer any de concessió aparentment tot es desenvolupa d’una manera normal. Però l’1 de juny de 2010 es registra un informe presentat pels treballadors i les treballadores de la piscina en el que exposen una relació de deficiències del servei, algunes de les quals poden ser qualificades com a de molt greus. El 7 de juny de 2010 i davant del coneixement de què la piscina estava fora de servei i els treballadors en vaga, sense tindre comunicació, l’Ajuntament insta a l’empresa, via fax, a enviar un informe urgent dels fets i de les mesures adoptades o a adoptar amb la finalitat de què el servei no es veja afectat.

El 10 de juny de 2010 la Regidoria d’Esports proposa a la Junta de Govern Local i així ho acorda, que s’inicien els tràmits corresponents per a l’obertura d’expedient sancionador per incompliments molt greus per part de l’empresa concessionària de la gestió de la piscina climatitzada.

Els fets que es consideren molt greus incomplits per la UTE Grupo CS CAPS són: no consta que s’hagen ingressat els imports del canon concessional corresponent als exercicis 2008 i 2009, 22.000 euros a raó d’11.000 euros per any, malgrat els requeriments municipals. Consta que s’han posat al cobrament tarifes de diferents serveis sense la preceptiva aprovació municipal.

La regidora d’Esports, la nacionalista Marian Tamarit, destacava els incompliments del contracte per part de l’empresa Grupo CS Caps, “la falta d’ingrés del cànon, ja que fa tres anys –comptant el que duguem de 2010- que l’empresa no ingressa el cànon; està aplicant uns preus als usuaris que no estan aprovats pel plenari; ha reduït el servei de neteja; ha reduït el servei de recepció; falta del manteniment de la instal•lació que ha ocasionat en molts casos, fins i tot, desperfectes; el personal que està de baixa no el cobreixen i els socorristes fan vàries funcions, de socorristes i recepcionistes”. “Per estes coses i molt més, que totes juntes creiem que causa falta molt greu i causa de rescissió del contracte, doncs el que es pretén –elevant el punt al plenari- iniciar el procediment de rescissió del contracte amb Grupo CS Caps”, concloïa Marian Tamarit.

Per part del PSPV, Andreu Dominguis, declarava que “vist el vist, els incompliments de l’empresa, els problemes que ha creat en els mateixos treballadors que últimament s’han vist, fan que s’haja de prendre una solució el més favorable per a tots en el moment, descomptant a l’empresa perquè evidentment esta empresa no està en cap moment complint el que va pactar en el seu dia per a quedar-se eixa concessió”.

El popular Fernando Gil preguntava a l’alcalde la garantia que té l’empresa per a fer-li front a esta rescissió? Al que el primer edil contestava que 35.000 euros. A continuació inquiria sobre si “el perjudici que s’ha ocasionat està avaluat?” Al que l’alcalde li contestava que tenint en compte els dos anys sencers en què el cànon no s’ha ingressat i que el que es duu de 2010 que tampoc, s’estaria parlant de 27.500 euros tenint en compte que el cànon per cessió és d’11.000 euros per any, el que duia a afirmar a Carmelo Ortolà que “encara està coberta la garantia que van dipositar”.

Gil contestava que la darrera consideració era individualitzada, ja que “des del PP considerem una altra sèrie de coses perquè la situació dels treballadors de la piscina no seria la que és actualment si l’Ajuntament hagués actuat conforme li correspon fa aproximadament dos anys i mig”. Així, continuava expressant Gil que “el que considere és que hi hagut una deixadesa de funcions per part del regidor encarregat d’això per haver permès a l’empresa l’haver actuat de la manera que ha actuat perquè al marge que no s’haja cobrat el cànon per part de l’Ajuntament, el que afecta inexorablement a la responsabilitat per part d’aquest Ajuntament, el que és evident és que la resolució del contracte a data d’ara suposa una sèrie de perjudicis molt més greus que realment van a redundar en perjudici del poble de Pego”.

Li contestava la regidora d’Esports, la nacionalista Marian Tamarit, asseverant que “no es tracta de cap deixadesa, sinó que hem estat buscant els arguments suficients per a què siga falta molt greu i poder rescindir el contracte”. I li explicava al portaveu del grup popular que “si li haguérem rescindit el contracte sense tindre constància o acreditades les faltes molt greus, ells ens hagueren pogut demandar per danys i perjudicis, per haver trencat el contracte abans d’hora”. Detallava Tamarit que “segons el departament d’Intervenció l’impagament del cànon no és considerat falta molt greu, perquè sinó ja ho haguérem resolt fa dos anys i mig ”.

L’alcalde del municipi, l’independent Carmelo Ortolà, aclaria que “en el plec de condicions en el que es va licitar este contracte, el que era l’impagament del cànon no estava contemplat com una falta molt greu, es quedava en una falta greu. Una falta greu ha de ser repetitiva perquè pugues obrir un expedient sancionador”. A continuació confirmava el fet que “des de fa un temps cap ací, anaven detectant-se una sèrie de deficiències que anaven detectant-se una sèrie de queixes i tot això comportava que es reunira la comissió de seguiment de la piscina per a intentar donar solució a estes problemàtiques que anaven sorgint”. Paral•lelament als moviments descrits, des d’intervenció “es requereix a l’empresa “el pagament del cànon que tenen l’obligació de complir i fent-ho en reiterades ocasions”. No obstant, afirmava Ortolà, que “la cosa comença a posar-se molt més greu quan realment, el personal de la piscina ja es veu afectat pel funcionament i veu que allò està creant un perjudici per a la ciutadania i en les seues funcions és quan fan un escrit a l’Ajuntament posant de manifest on s’informa de tota una sèrie de deficiències que ells, com a treballadors, venen notant i que pot entrar en no garantir la seguretat dels usuaris i això si que és el que fa votar totes les alarmes de cara a l’Ajuntament i és per això que en este plenari es decideix a petició de la regidora de l’àrea pujar-ho a junta de govern i portar-ho per a este plenari per a què s’inicie un expedient sancionador”, que durà a la rescissió del contracte.

El nacionalista Àngel Sendra apuntava que “el PP no ens pot donar lliçons” i recordava que “eixa piscina és una herència mal donada”, per a afirmar que “si l’hagueren tombada haguérem guanyat diners tots”.

El punt d’iniciar l’expedient de resolució de contracte amb el Grupo CS Caps, era aprovat per 8 vots a favor, els de l’equip de govern i 6 abstencions, les de l’oposició.


Una altra qüestió que s’aprovava durant el plenari ordenari de juny era l’aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la denominació i rotulació de vies públiques i numeració d’edificis del municipi de Pego. L’alcalde de la localitat, l’independent Carmelo Ortolà, explicava que “té com a finalitat donar compliment allò de què els ajuntaments mantindran actualitzades la nomenclatura i rotulació”. Aclaria que no és perquè existeisca algun defecte, “el problema principal radica en una cosa que ve contemplada en dita ordenança i és el problema dels habitatges que cada vegada més apareixen en la zona de disseminat”, explicava Ortolà que posava com a exemple que “és molt difícil quan una persona vol donar l’adreça del que és polígon i parcel•la, no pot”. “I la veritat és una llàstima –continuava Ortolà- tenint camins que realment si que tenen nom”.

Amb l’ordenança reguladora el que vindria a fer és “donar una nomenclatura a totes estes vies públiques que després, si algú té un habitatge en estos espais, podrà d’una manera o d’una altra, donar una adreça i eixa adreça ser contemplada com a domicili habitual”.

Àngel Sendra, portaveu del Bloc, reiterava la conveniència de la regulació i ressaltava el fet que l’ordenança estarà en exposició durant 30 dies perquè qui vullga puga al•legar.

El portaveu socialista, Andreu Dominguis, manifestava que els sembla “perfecta” la iniciativa “perquè sempre que hi haja una millor designació de tot el terme, sempre serà per a bé”.

Fernando Gil prenia la paraula al PP per a dissentir “en la forma en què s’ha fet esta reglamentació perquè considerem que ací hi ha moltíssima burocràcies, cosa de la que el PP està totalment en contra”. Exposava també Gil que “no té cap perquè, cap propietari que haja fet una edificació o el que siga, acompanyar un plànol d’emplaçament adaptat al PGOU […] perquè és fer un poquet més difícil la vida del ciutadà del poble.” Concloïa el popular que “s’hagués hagut de concensuar en este partit el portar a plenari este projecte d’ordenança i per això considerem que deuria deixar-se damunt la taula i continuar debatent una sèrie de coses” sobre el mateix.

L’independent Carmelo Ortolà plantejava que “com a polític també has d’agafar i seguir unes normes” i explicava que l’ordenança reguladora “no se l’ha inventat l’Ajuntament de Pego, sinó que s’ha adaptat”. Manifestava Ortolà el seu convenciment que “les persones que vagen a fer ús d’esta ordenança en el seu moment, tindran de bon gust, i de fet així ho han demanat algunes persones, cedir un plànol. De fet, els plànols de moltes d’elles poden estar ací a l’Ajuntament si han demanat permís d’obra d’eixa edificació”.

El punt s’aprovava per 8 vots a favor i 6 abstencions.


El punt en què s’iniciava el plenari pujava al mateix la sol•licitud a la Diputació d’Alacant perquè escometa les obres de millora i repavimentació del camí rural de Pego a la Vall d’Alcalà, mitjançant la seua inclusió en el capítol d’inversions dels seus pressupostos, ja que el seu estat és lamentable i tenint en compte la seua importància com a via de comunicació ja que, entre d’altres dóna accés directe al Miserà i al Xillibre, on es troba el recinte de les antenes de ràdio i televisió que donen cobertura a Pego i Les Valls.

La moció es remetia des de l’Ajuntament de la Vall de Gallinera. El socialista Andreu Dominguis, recordava que “ja en el seu dia es va demanar mancomunadament que s’arreglara […] després es va demanar la seua millora individualment i en 2006 es va aconseguir que es fera una petita actuació […] que va ser considerada suficient”. És per això que Dominguis assegurava que “seria hora que entre tots ho tornem a demanar perquè amb la millora tornara a ser una carretera transitada […] ja que és el camí més curt”.

Des del Bloc, ressaltava “l’agrupació de municipis per a demanar esta millora” perquè destacava que “és una via important de comunicació entre les valls i una ruta turística per a visitar l’interior de la comarca”.

El PP recolzava la proposta presentada.

L’alcalde del municipi afegia que “la via redueix, justament a la meitat, el nombre de quilòmetres” i per tant “només amb l’estalvi de temps i quilometratge” ja val la pena la inversió. Considerava l’independent, però, que “el mal estat del paviment fa el camí no s’utilitze perquè està pràcticament intransitable”.

El punt s’aprovava per unanimitat.

En l’informatiu de dilluns acabarem de donar la informació del plenari, tot i que destaquem que aquest era el gruix més important d’informació.

674 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!