Pressupostos “restrictius” en 2008

Un 5’5% de baixada respecte als pressupostos de 2007 amb un total de 9.644.000 d’euros. Uns pressupostos de consens que ha criticat l’oposició i ha assegurat que estan “obligats a anar al jutjat a apel•lar-los”. En el plenari extraordinari d’ahir dijous, 29 de maig, el punt que més expectació alçava era l’aprovació del pressupost 2008, per les dates en què s’ha decidit pujar a plenari. El propi alcalde, també responsable de la regidoria d’hisenda, Carmelo Ortolà, els va definir com a “restrictius”. En la seua introducció al punt Ortolà va comentar “tots poden vore que els pressupostos de l’ajuntament de Pego de l’any 2008, són restrictius, que en general ens marquen una baixada 5’5% –respecte a 2007- i tot açò obeeix al que és a la situació de crisi generada en el sector d’ingressos causada principalment per la crisi que està passant la construcció, un motor important de les economies dels pobles fins a la data , per tant, estem plantejant uns pressupostos que van a ser de crisi (com hi hagut altres èpoques també) i ja vindran temps millors per a pressupostos més folgats i progressius”.

Obrint el torn d’intervenció dels grups polítics el nacionalista Joan Carles Cambrils considerava el fet de pujar finalment els pressuposts un fet “molt positiu”, ja que estan davant “un document presentat per la regidoria d’hisenda que clarifique i pose negre sobre blanc quines són les grans línies de treballs que anem a fer estos mesos que queden d’any i també visualitzar un poc per on aniran els tirs l’any que ve i l’altre i crec que l’esforç que hem fet entre tots és important destacar-lo perquè els nostres pobles veïns no han pogut arribar a un acord per a ordenar i organitzar totes les despeses i tenir una previsió d’ingressos clara”. I afegia Cambrils que “la situació de crisi és claríssima, reconeguda ja per tots i se suma a una mala distribució que hi ha dels ingressos de l’estat i de autonòmics en els municipis i estem veient-ho ara. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies i també la valenciana es queixen amargament de com és possible que aproximadament 2’5 euros de totes les despeses municipals siguen els ingressos de transferències de l’estat i com anem a sostenir la societat de benestar en els pobles en els darrers anys.” I explicava gràficament, amb exemples propers, la qüestió que acabava d’exposar, “la llei de bases de mitjans dels 80 exposa que només estan obligats a oferir instal•lacions esportives els pobles de més de 20.000 habitants i els de menys de 50.000 habitants no hem d’oferir serveis socials.”

El portaveu de BNV va assegurar en la seua intervenció que “després de treballar-los de valent, presentem una proposat. Esta proposta si en el seu moment es desvia perquè els ingressos no són els esperats, doncs farem com s’ha fet tota la vida; calcule jo que el regidor d’hisenda veurà que s’ha de fer una modificació de pressupostos cap al mes d’octubre o novembre per a anar complint les obligacions i redistribuint les despeses. I no serà cap trauma”. Continuava Cambrils destacant que “ Açò també és important saber que es presenta junt a una modificació de crèdits i d’un reconeixement de crèdits que permetrà atendre molts deutes d’exercicis anteriors recents i de fa molts anys i també permet atendre algunes reivindicació dels treballadors i per tant assumir l’acord de la Federació Valenciana de Municipis i províncies pels quals els sous més baixets van a pujar i també permet millorar una instal•lació esportiva com és el camp de futbol col•locant gespa artificial”. Afirmava el portaveu del grup nacionalista que estan “contents que es presenten un pressupost, que no són els que hauria presentat el Bloc, però estem en un tripartit” i recolzarà la proposta.

Andreu Dominguis, per part del PSPV, va explicar que és fàcil fer pressupostos quan hi ha bonança econòmica, però, continuava afirmant que ara “és totalment diferent. La minva d’ingressos perquè en un moment estem a cavall del carro de la construcció i hem hagut de parar, baixar d’ahí perquè la construcció no ha anat com anava i era d’esperar perquè no és la primera vegada que passa […] són cicles que passen i hem d’estar ahí pensant que un dia s’acaba. Però el mal és quan et ve en eixos moment que et pilla un poc desprevinguts i és difícil. Clar, estos pressupostos volen fer front a deutes de fa molts anys que no sé com estan ahí en temps de bonança econòmica i volent fer front a deutes de la legislatura anterior, que és la que ha eixit un poc malament per la falta d’ingressos, doncs és difícil de tancar.”

Assegurava Dominguis que han estat “un pressupost restrictiu però de consciència, de consciència de poder-lo complir que és el que es deu fer en estes circumstàncies, que en molts casos, són els més difícils.”

“Ningú parla bé dels pressupostos. No he sentit que siguen per al bé dels pressupostos, cosa sorprenent perquè suposadament els pressupostos és el document principal que es fa a un ajuntament, per a bé del poble[…] He sentit dir que és restrictiu, que açò és una crisi total, però si tan malament està la cosa, només baixa un 5%, allò normal seria dir que estem un poc com l’any passat.” Però la cosa és bastant més seriosa però clar s’intenta amargar la realitat a base de parlar poquet.” Eixa era la conclusió a la que arribava el portaveu del PP, Eduardo Siscar, després de sentir-los a tots. Afirmava Siscar que el portaveu del Bloc ha dit “una cosa que no és coherent” i fa referència amb això a l’afirmació de Cambrils sobre la possible posterior modificació dels pressupostos, proposant Siscar a l’equip de govern que “el que deu fer és retallar despeses”. Una cosa que, continua Siscar, “es deuria haver aplicat en la legislatura anterior per a evitar la situació actual”.

Es pregunta el regidor del PP, “Per què no són bons els pressupostos? El PP pensem que la contenció de la despesa pública és un element fonamental per a la prosperitat del conjunt de la població, per una senzilla raó, perquè creiem que els diners en mans del ciutadà estan més ben empleats que en mans de l’administració, salvant que l’administració té unes obligacions irrenunciables que deu donar al ciutadà però s’ha de donar eixa contenció de la despesa perquè els diners que venen de la butxaca del ciutadà perquè el ciutadà quan més impostos paga pitjor servei té i pitjor funcionament econòmic en general té el país en qüestió […] La baixada d’impostos és fonamental per a incentivar la inversió, perquè la persona se senta més segura quan tinga diners en la butxaca per a fer front a la inversió. Rigor pressupostari és el que va faltar l’any passat […] s’haurien d’haver retallat despeses perquè és el que toca”.

Siscar assegurava que “són roïns estos pressupostos per una altra cosa molt més seriosa al nostre entendre que és que “s’incorpora un remanent de tresoreria que eren uns ingressos que va pagar l’urbanitzadora Penya Roja, d’ 1.700.000 euros, ingressos que són producte d’un conveni que es va fer en el seu dia amb aquesta empresa, ingressos que s’havien de gastar exclusivament en inversions per al poble. Sorprenentment i en contra de l’informe de l’interventor que adverteix que això no és legal .” I advertia a continuació que “els pressupostos són dolents perquè incorporen en el capítol de despeses, no en el d’inversions el gastar-se eixe 1.700.00 euros pagant factures com són aigua, llum, reparacions de cotxes, els sous dels funcionaris, la seguretat social…. i això té unes conseqüències, al meu entendre, personals per als que puguen arribar a aprovar-ho, que deurien pensar-ho, que jo recomanaria que deixaren damunt la taula els pressupostos, que buscaren assessorament legal sobre les conseqüències de votar favorable eixa despesa dels diners ingressats per la promotora esta Fadesa perquè van assumir una responsabilitat personal si això arriba als tribunals, que segurament arribarà i haja de fer front personalment a tornar eixos diners.”

El responsable de l’elaboració dels pressupostos, Carmelo Ortolà, qualificava d’ “explicació fantàstica” la donada pel portaveu del PP. Així mateix, Ortolà justificava els pressupostos i declarava ser veritat que “tenim una minva en el capítol d’ingressos de l’any passat, és veritat que hi ha 1.455.000 euros que deixen d’ingressar i això fa que este pressupost siga eminentment restrictiu. Este ajuntament ja ha començat a prendre mesures per a pal•liar-ho”. Així mateix l’alcalde explicava que “donada la situació actual […] la solució és fer un ús d’una quantitat de diners d’un conveni que diu clarament que són per fer inversions en infrastructures derivades de l’increment de població provocat per l’augment d’habitatges a Penya Roja que es va aprovar en la modificació puntual nº 11.”

L’explicació no es quedava ahí, perquè Ortolà resumint el que acabava d’exposar Eduardo Siscar, expressava que aquest comentava que “ací està fent-se un despilfarro, que ací està plantejant-se situacions de no valorar bé la modificació perquè ens n’anem a situacions d’informes de reparació, doncs clar que sí i que s’impugnarà… doncs supose que vostès ho impugnaran… Però vull fer memòria que no seria la primera vegada que s’impugna un acord de plenari, vull fer memòria, quants PAI s’han impugnat a Pego i ha vingut la sentència que se suspenia l’acord i el PAI ja estava fet? Quines responsabilitats s’ha depurat de tot això?” Assegurava Ortolà que “si en l’època que hi havia diners no s’hagués generat el deute que es va generat, […] vull recordar que encara es deuen actualment 357 milions de pessetes anteriors al 2003, quant estava la construcció a ple rendiment, quant estaven cobrant-se moltíssim diners de l’impost de construcció, quant l’any 2000 es va pujar un 35% l’IBI directament afectant el tipus impositiu de l’ajuntament; quan es va vendre tot l’aprofitament urbanístic de Penya Roja per 200 milions de pessetes […], tenint ingressos per tots els costats resulta que es genera un deute de més de 700 milions de pessetes, actualment en queden 357 milions per pagar, alguns d’ells en contenciosos”.

El que està clar, declarava Carmelo Ortolà, és que en la situació actual l’ajuntament ha de prendre una decisió i assegura el responsable d’hisenda que “la postura és clara, si he d’estalviar préstecs bancaris, si he d’estalviar més interessos per a les arques municipals i conseqüentment els contribuents de Pego, vaig a prendre el risc d’ utilitzar uns diners que estan destinats, efectivament, a fer inversions derivades de l’increment de població que generen les noves cases de Penya Roja” i segueix explicant Ortolà que “jo allò únic que plantege és molt simple, agafar eixos diners, fer ús d’ells i en un compromís d’anualment revertir-los, com a mínim a 10% anual, que són 170.000 euros a l’any destinant-los al que vaja sorgint de la necessitat.” Carmelo Ortolà no creu que siga “una idea descabellada i és una de les bases fonamentals en la que plantegem els pressupostos perquè d’una altra manera difícilment es podria tirar endavant un projecte d’aquestes característiques”. Al voltant del conveni amb Fadesa Ortolà pregunta a Siscar “Per què no es va fer el conveni paregut amb Bank Centre Power abans de vendre-li 126.000 m2 d’aprofitament urbanístic?”

Al respecte de l’IBI explicava Carmelo Ortolà que està contemplat en el pressupost “perquè actualment el marca cadastre. Ens hem esperat a la resposta cadastral per a aprovar el pressupost. No hi ha incongruència, tot i que es recorreran els valors de la ponència cadastral.” I desvelava, a partir dels ingressos per obres, que estan quantificats en 1.200.000 euros, que hi ha algunes converses “per a tirar endavant Benitubes, que si es compleixen les previsions el pressupost es complirà”. Acabava la seua intervenció afirmant que “sóc conscient del que anem a fer per a evitar despeses a l’ajuntament i als pegolins. Si he d’anar als tribunals ho defendré”.

“La totalitat del pressupost es presenta sense dèficit inicial. Ve equilibrat. I l’informe d’intervenció al respecte diu que es tire endavant”. Asseverava el portaveu del Bloc, Joan Carles Cambrils, que alhora assegurava que “aposta pel sentit comú per saber fins a on es pot arribar […] La situació actual reflecteix una situació que es pot modificar.”

Dominguis li contestava a Siscar “que en este poble la seua postura s’anomena esperit de contradicció perquè ho critica tot”. I referint-se al tema que s’abordava el socialista expressava que “la crisi econòmica ell també la veu i que ha passat més voltes i que normalment se sent en la construcció i també sap, que també ho ha apuntat –Eduardo Siscar- que els bancs són els que la comencen […] aleshores no tindrà tota la culpa que pareix que tinga la culpa l’alcalde i els regidors” i que “quan parlem de despeses que hi ha, haurà de tenir en compte que moltes famílies d’este ajuntament que estaven mal remunerades, tindran eixa remuneració.”

En el segon torn de paraula del punt de pressupostos el portaveu del PP assegurava “que si no s’hagués el refinançament anterior el pressupost seria encara pitjor” i aconsellava al primer edil que “el que has de fer és complir la llei. No el queixes de les conseqüències del problema que tu has generat.” Al respecte de la revisió cadastral, Siscar assegura que “no es va fer abans perquè estaven en marxa els programes d’actuació urbanística.”

Acabava aquest punt tant intens amb una frase del regidor d’hisenda “vosté pot dir el que vulga, jo tinc la consciència molt tranquil•la i vaig a dir una cosa, que el que va en la veritat per davant no té por a res i ahí jo actualment estic en eixa postura.”

El pressupost 2008 es va aprovar per 9 vots a favor i 6 en contra.


609 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

Obligatori *

Hola!!