El projecte de subministrament de gas natural a Pego en període d’informació pública

La setmana passada eixia publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) aquest projecte de conducció de gas natural, el que implica l’inici del procés d’informació pública del mateix. Totes les persones que vullguen presentar al•legacions al projecte tenen de temps fins el 12 de febrer de 2010. Tota la documentació del projecte d’Endesa per a subministrar gas natural a Pego es pot trobar a l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Pego. Les partides que estan afectades directament per la conducció de gas natural són: Racons, Sort, Cabessols, Tossalet, Mondes i Sèquia.
La setmana passada eixia publicat al BOP el projecte de subministrament de gas natural per a Pego. Així, fins el 12 de febrer està, per a coneixement general i per a totes aquelles persones naturals o jurídiques que es consideren afectades per l’arribada del gasoducte que facilitarà el subministrament de gas natural a Pego, tota la informació del projecte d’Endesa ‘Addenda II Antena APA per a subministrament de gas natural a Pego” a l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Pego.

Des del primer projecte presentat per Endesa Gas Distribución, SAU, el traçat s’ha modificat en el terme municipal de El Verger. La canalització que transportarà el gas fins a Pego afecta a tres termes municipals, al de El Verger, al de Dénia i al de Pego. Al nostre terme municipal la canonada “entrarà en paral•lel a la carretera CV-700, però molt més pròxima a la zona de domini públic d’esta i adaptant-se a diversos camins fins arribar al vèrtex V-036 on torna al traçat original. En la seua part final es perllonga creuant la CV-700 per a deixar l’armari de regulació dins el Polígon Industrial, des del que partirà la xarxa de distribució del municipi”, detalla Endesa.

La longitud del gasoducte s’incrementa en 384 metres lineals, amb el que la longitud final de l’antena és de 8.756 metres. Amb aquestes modificacions el pressupost ascendeix en al voltant de 40.000 euros, respecte a una altra modificació anteriorment feta, el que suposa que el pressupost final ascendisca a la quantitat de quasi 954.000 euros.

Aquest projecte inclou plànols parcel•laris d’expropiació i la relació concreta i individualitzada de béns i drets afectats, que al terme de Pego corresponen a les partides de Racons, Sort, Cabessols, Tossalet, Mondes i Sèquia.

L’afecció a finques de propietat privada derivada de la construcció del projecte, es concreta en tres punts:

1- Expropiació forçosa dels terrenys sobre els que s’han de construir les instal•lacions fixes en superfície.

2- Per a les canalitzacions:
– Imposició de servitud permanent de pas de gas al llarg del traçat de la conducció, amb una amplària de 4 metres, dos a cada costat de l’eix, per on discorrerà la canonada o canonades. En aquesta servitud no es podran efectuar treballs de remoguda de la terra o similars a una superfície superior a 50 centímetres. Tampoc es podran plantar arbres o arbustos a una distància inferior a dos metres des de l’eix de la canonada. Tampoc es podran realitzar qualsevol tipus d’obra que pogués danyar o pertubar el bon funcionament de les instal•lacions; entre d’altres.

3-Per al pas de cables de connexió i elements dispersors de projecció catòdica:
– També s’imposa una servitud permanent de pas en un franja de terreny d’un metre d’ample, per on discorrerà soterrat el cable. Les prohibicions són les mateixes que en el punt anterior.

Per a ampliar informació es pot passar en un termini de 20 dies, comptant des de hui per l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Pego per a consultar el projecte i veure si s’està afectat o afectada pel trajecte de canalització. Recordem que les partides per on transcorrerà el gasoducte són: Racons, Sort, Cabessols, Tossalet, Mondes i Sèquia.


El projecte de subministrament de gas natural a Pego en període d’informació pública

Des de hui divendres i durant un termini de 20 dies estarà sotmès a informació pública el projecte d’Endesa per a subministrar gas natural a Pego. Tota la documentació es pot trobar a l’Oficina Tècnica de l’Ajuntament de Pego. Les partides que estan afectades directament per la conducció de gas natural són: Racons, Sort, Cabessols, Tossalet, Mondes i Sèquia.

(més…)
0 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*

code

Obligatori *

Hola!!