Pressupostos 2009 aprovats

Ahir dijous, 11 de juny, l’equip de govern de Pego va presentar i aprovar els pressupostos per al present exercici amb 9 vots a favor i 7 en contra, els del PP en l’oposició. Enguany el pressupost ascendeix a la xifra de 10.140.767 milions d’euros, superant així, els 9.644.000 euros de l’any passat. La sessió extraordinària d’ahir també va aprovar per unanimitat modificar el reglament Especial d’Honor i Distincions de l’Ajuntament i assignar al Passeig del Clot el nom de Miguel Samper Peiró, Michel.
Ahir dijous, 11 de juny, s’aprovava, en sessió plenària extraordinària, el pressupost de l’any 2009. Pel temps que ha transcorregut des què començara l’exercici actual l’alcalde de la localitat i també regidor d’hisenda va començar la seua intervenció afirmant allò evident, que aquestos han estat “uns pressupostos molt retardats”. Explicava Carmelo Ortolà que “tots som conscients de la dificultat que hi hagut per a poder-los elaborar, però definitivament s’han pogut elaborar”. I donava la xifra total a la que ascendeix enguany el pressupost “10.140.767 d’euros”, una xifra que augmenta respecte al pressupost de l’any passat que es va quedar en 9.644.000 euros. Els més de 10 milions d’euros del pressupost d’enguany explicava Carmelo Ortolà que “es divideixen, d’una forma resumida en els següents capítols –presentava primer Ortolà els capítols de despeses-:

– Capítol 1. Despeses de personal: suposa un increment respecte a l’any passat d’un 12’32%, increment que ve principalment provocat per l’increment salarial obligatori anual del 3%, més els increments de les retribucions del personal que deriven dels acords entre la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i els sindicats i els increments d’antiguitat dels funcionaris.

– Capítol 2. Béns corrents i Serveis: La despesa s’incrementa tan sols un 0’62%, és dir, està per baix de l’IPC.

– Capítol 3. Despeses financeres: La partida està reduïda en un 30’33%.

– Capítol 4. Transferències corrents: Estan incrementades en un 9’48%.

– Capítol 6. Inversions reals: Estan incrementades en un 95%, tot allò comparant en l’any 2008.

– Capítol 9. Passius financers: Estan disminuïts en un 9’55%.

Pel que fa als capítols d’ingressos, el regidor d’hisenda explicava que-:

– Capítol 1. Impostos directes: Estan incrementats en un 22’19%.
– Capítol 2. Impostos indirectes: Estan reduïts en un 30%.
– Capítol 3. Taxes i altres ingressos: Estan disminuïts en 13%.
– Capítol 4. Transferències corrents: Estan incrementades un 5’62%.

Carmelo Ortolà, després d’exposar aquest resum assumia que per les dates en què s’ha aprovat el pressupost, l’ajuntament de Pego “té consumit, ja pràcticament, el 50%”.

El portaveu del Bloc, Àngel Sendra, va afirmar que el seu grup polític anava a donar suport als pressupostos elaborats. En la seua defensa va exposar, pel que respecta a les despeses que “en el capítol 1 –referent a la despesa de personal- no s’ha tocat res”, tot i que recordava que en el seu moment si que es va realitzar “una congelació salarial dels òrgans de govern, dels alts càrrecs”. Revisant els pressupostos destacava Sendra la necessària “disminució en el que és esports i festes”, unes partides que el portaveu del Bloc considera que “no són tan necessàries com altres, com el de manteniment, agricultura, parcs i jardins o d’altres que impliquen un manteniment que ha dur endavant l’ajuntament”. Així esports rebria una partida de 112.000 euros i en festes 247.000 euros. Aquest fet duia a Sendra a expressar que “veig un intent de reduir la despesa en aquest ajuntament”.

També ressaltava el portaveu del Bloc l’augment en l’apartat d’ingressos directes i recordava la revisió de cadastre que es va realitzar en el seu dia amb la intenció d’actualitzar totes aquelles cases que s’havien construït en zones anteriorment agrícoles i que ara estaven qualificades com a zones urbanes. Cases que fins ara no havien pagat cap factura cadastral, sent un perjudici per a la resta de cases regularitzades. Remarcava, així mateix, “en el que són transferències corrents que ens dóna l’estat i la comunitat autònoma sols tenim ahí 2.143.000 euros i és un dels problemes que tenim els ajuntaments, el sistema de finançament local”. Assegurava Sendra que “si este apartat ens vingués més incrementat no caldria dependre de les taxes i els permisos d’obres” i no s’hauria arribat a la situació en què està l’ajuntament actualment.

La portaveu del PSPV, Anna Aparisi, reiterava el vot afirmatiu als pressupostos de la seua formació i definia els mateixos com a “austers, però […] treballats dins del que es pot treballar per a la vida que vivim tots. En totes les cases està vivint-se igual i esta casa és una casa gran, però està vivint-se igual que en tots els llocs”. Declarava Aparisi, fent referència a l’explicació dels pressupostos donada per l’alcalde que “com no entren diners tampoc es poden gastar massa”. Explicava que “els impostos d’obres, els impostos indirectes, les taxes i la resta –actualment- són poques” produint-se una pèrdua “d’un 30%” d’aquestos ingressos el que ha obligat a “elaborar tot el pressupost en consonància amb els impostos”.

Al voltant del capítol de despeses, s’aturava Aparisi en el capítol de personal per a admetre que és “el més gran d’aquest ajuntament”. Explicava que “dels 10 milions del pressupost quasi 5 milions se’ls emporta el capítol de personal”. Al respe#te de l’increment en aquest apartat, un 12’32%, detallava que es deu a què “tots els anys s’incrementa un 3% per l’IPC i a més hi ha acord marc que es va signar amb el personal que s’està complint tots els anys a poc a poc i, a més, s’ha de pagar a la gent l’antiguitat pel seu treball i això –asseverava- és el que s’ha de fer”.

Un altre capítol important per a la socialista era el de despeses en béns corrents que “s’ha baixat 266.000 euros en festes, tot i això, hi ha un increment del 0’62% per baix de l’IPC, tot i que s’arriba a 3.242.830 euros de despeses corrents”. Destacava Anna Aparisi la baixada de les despeses financeres del 30’33% a causa de la reducció dels tipus d’interès.

La postura de l’oposició la va defensar el portaveu popular Fernando Gil qui va donar el condol a l’equip de govern per la defensa que havien realitzar dels pressupostos presentats. Uns pressupostos que va titllar “d’irreals”, “irresponsables” i “fatals”, el que el va dur, seguidament, a afirmar que “el PP no va a aprovar-los”. Gil afirmava que “és una irresponsabilitat per part de l’alcalde […] que els pressupostos es presenten sis mesos després de començar l’exercici”.

La despesa de personal també va ser tractada àmpliament pel portaveu popular qui va declarar que “fer en una època de crisi un pressupost en el que la despesa de personal, 4.990.105 euros, pràcticament és la mateixa que la recaptació per impostos directes, 5.044.000 euros” és inversemblant, el que el duia a preguntar “quin ajuntament o quina empresa privada o quina família, en època de crisi es gasta el mateix que recapta en despeses de personal?” La postura del PP estava perquè “la despesa de personal en època de crisi s’ha de reduir, coste el que coste”. Posava com a exemple Gil el manteniment del personal de l’oficina tècnica.

Anna Aparisi per al•lusió al seu departament contestava a Fernando Gil exposant que actualment “tinc els mateixos empleats que tenia l’oficina”. I esclaria que “són funcionaris” el que implica “que no se’ls pot tirar al carrer”.

El portaveu del Bloc, Àngel Sendra, també intervenia per a expressar la idea que “tots els pressupostos són irreals” i per a corroborar que “no esperava jo que vosaltres –dirigint-se al PP- anareu a aprovar el nostre pressupost”. Al•ludia també a un comentari de Gil que afirmava que fora de micròfon algú havia insinuat al PP que l’equip de govern anava a seguir la filosofia que “qui vinga darrere que pague”. Sendra afirmava que “sabràs massa que sempre s’han quedat diners ahí per a pagar de factures d’un tipus o d’un altre”. Àngel Sendra treia a col•lació que l’any 2000 va haver una despesa molt més elevada dirigida a pagar els alts càrrecs que en l’actualitat, ja que si en aquest pressupost els alts càrrecs anaven a rebre 208.839 euros, l’any 2000 l’ajuntament de Pego es va gastar en aquesta despesa 320.000 euros. Així mateix, assegurava Sendra que el Bloc que “ací, l’únic que pot retraure a tots les despeses de personal, és el Bloc perquè Marian Tamarit està al 75% del sou i jo cobre per assistències […] i és que s’ha de tenir en comptes el que va passar abans”. També es va referir a les factures que hi ha acumulades, algunes d’elles encara de legislatures anteriors, és per això ressaltava Sendra que “el primer que he mirat és que hi ha gent d’ací del poble que ens ha servit a l’ajuntament de Pego en la seua confiança i avui en dia anem a pagar-los”.

El popular Eduardo Siscar va intervenir per a aclarir “la diferència fonalmental entre el PP i el PSOE” que és al seu parer que “en l’any 2000 i abans potser que també, de personal de confiança es paga més que ara. Però la raó és molt senzilla, és feia perquè no es volia carregar un cost fix a l’ajuntament per sempre”.

La defensa dels pressupostos que va realitzar l’alcalde i regidor d’hisenda la va fer assegurant que “discrepe radicalment de la seua manera de dir –dirigint-se a Gil- que són pressupostos irreals i irresponsables, […] perquè estan fet en tota la serenitat del món […] i estan avalats per uns serveis d’intervenció d’este ajuntament”. Declarava Carmelo Ortolà que “és trist que vosté –dirigint-se al portaveu popular- que diga que anem a pagar-ho els pegolins perquè tot el fa l’ajuntament, governe qui governe, ho paguen els pegolins”. Al voltant del deute de l’ajuntament Ortolà assegurava que actualment “7.700.000 euros el que suposa un 75% d’endeutament […] l’any 1998 es va fer un refinançament de préstecs 657 milions de pessetes que suposava el 85% d’endeutament només en eixe refinançament”.

Respecte al personal, Ortolà va destacar que “actualment l’ajuntament no té a ningú en contracte temporal el que implica que les persones que treballen a l’ajuntament tenen estabilitat laboral”. Per últim, assegurava l’alcalde i regidor d’hisenda que els “pressupostos són realistes” i a més, “s’adjunta en el punt següent un Pla de Sanejament Financer” per al període 2009-15.

Els pressupostos 2009 es van aprovar amb 9 vots a favor, els de l’equip de govern, i 7 en contra, els de l’oposició.

Durant el plenari també es va aprovar el Pla de Sanejament i tots els passos administratius corresponents per a dur-lo a terme. A més, com ja s’ha comentat, s’aprovava per unanimitat una modificació en el Reglament Especial d’Honors i Distincions de l’Ajuntament de Pego que implica que les medalles, distincions o nomenaments es realitzen durant la celebració del 9 d’octubre. També s’aprovava per unanimitat el canvi de nom del Passeig del Clot que a partir del dia 20 durà el nom de Miguel Samper Peiró, Michel.471 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!