L’Ajuntament de Pego publica les bases per a la renovació del Jutge de Pau

Davant la proximitat de la finalització del període a cobrir per l’actual. Les bases van ser publicades al BOP el passat 24 de juliol de 2015. Les persones interessades podran presentar les corresponents instàncies, ajustades al model oficial, de 9,30 a 14h., al registre municipal, fins el dia 10 d’agost.
El passat 24 de juliol van eixir publicades al Butlletí Oficial de la Província les bases per a la renovació del Jutge de Pau de Pego, titular i suplent. La convocatòria respon a la proximitat de la finalització del període a cobrir la plaça, de quatre anys.

Pego compta amb un Jutge de Pau perquè no té Jutjat de Primera Instància i Instrucció. Estos, els Jutges de Pau, exercixen funcions jurisdiccionals sense pertànyer a la Carrera Judicial, amb subjecció al règim establit per dita Llei, sense caràcter de professionalitat i inamovibilitat temporal, formant part durant el seu mandat del Poder judicial. Els Jutges de Pau han de conèixer l’orde civil i penal dels processos la competència dels quals els correspon per Llei. A més, han de complir funcions de Registre Civil i les altres que la Llei els atribuïx.

Els requisits legalment establerts per a ser Jutge de Pau titular o substitut són:

– Ser espanyol,
– Ser major d’edat,
– No estar incurs en cap de les causes d’incapacitat que establix l’article 303 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder judicial.

Els Jutges de Pau i els seus substituts són nomenats per a un període de quatre anys per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia corresponent. El nomenament recau en les persones triades pel respectiu Ajuntament.

L’elecció de Jutge de Pau i del seu substitut s’efectua pel Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres, entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho sol·liciten. Si no haguera sol·licitants, el Ple triarà lliurement amb subjecció als mateixos requisits de procediment.

Obert el procés de renovació per l’Ajuntament de Pego, les persones interessades poden presentar la corresponent instància, ajustada al model oficial, a la que podran acompanyar els documents justificatius dels mèrits que consten en la clàusula quarta, de 9:30 a 14:00 hores en el registre municipal o en la forma que determina l’article 38 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, com per exemple Correus, durant el termini de 15 dies hàbils, comptats a partir del de la publicació de la pertinent convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província o Tauler d’Edictes d’esta entitat i en el propi Jutjat de Pau, és a dir, fins el dia 10 d’agost.

Els mèrits que vulguen aportar les persones interessades a exercir de Jutge o jutgessa de Pau o substitut, hauran d’aportar la documentació acreditativa original o còpia compulsada.

Si es presentara més d’una persona, després de realitzar la baremació de punts, si es produïra un empat entre els aspirants, prevaldrà aquell que obtinga major puntuació en el criteri d’antiguitat. La puntuació es pot consultar a la convocatòria publicada al BOP nº141.
696 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!