L’Ajuntament de Pego aprova, a petició de la FVMP, exigir a l’Estat i al Govern de la Generalitat Valenciana mesures urgents de tresoreria

El PP també s’abstén en aquest qüestió. Entre les mesures, es demana el compliment, per part de la Generalitat Valenciana, de dotar el Fons de Cooperació Municipal. També se li sol•licita el pagament immediat de les subvencions d’obres i serveis que deu als municipis.
La segona moció presentada al plenari era a instància de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a “exigir a l’Estat i al Govern de la Generalitat Valenciana mesures urgents de tresoreria. Tot d’acord amb allò establert en l’article 97.3 en relació amb el 91.4 del ROFRJ de les Entitats Locals”.

Llegia el contingut de la moció el propi alcalde, Carmelo Ortolà. Aquesta resa:

“Per a exigir a l’Estat i al Govern de la Generalitat Valenciana mesures urgents de tresoreria:

En estos últims anys la crisi econòmica ha posat de manifest les dificultats de finançament i gestió de les administracions Locals especialment.

Davant d’esta situació els governs locals estan realitzant un esforç de contenció de la despesa pública així com d’ajustos pressupostaris per a continuar prestant els serveis públics als ciutadans.

Però açò no és prou si no va acompanyat d’una reforma institucional de les Administracions públiques que establisca un sistema competencial clar i el seu finançament.

Per això, la Junta de Portaveus de la FVMP, a fi d’exigir responsabilitats al Govern de la Nació i a la Generalitat Valenciana per l’incompliment de les seues obligacions: PROPOSA a tots els ens locals associats, l’adopció de l’ACORD següent:

Correspon al Govern d’Espanya i a la Generalitat Valenciana dur a terme les següents actuacions immediates que pal•lien el problema de no-liquiditat que ell mateix va generar, en aplicació del principi de Lleialtat Institucional:

PRIMERA: Ajornament a deu anys de la devolució de les liquidacions negatives dels anys 2008 i 2009 o bé que per a aconseguir este objectiu, i com una proposta concreta a curt termini, reclamem al Govern de l’Estat que en els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2012 es contemple, dins de la partida del fons municipal, un nou apartat econòmic a fi de compensar l’import que els Ajuntaments hem de tornar a l’Estat, i així de manera consecutiva durant els següents quatre anys. Esta mesura no implicaria increment algun de deute públic, però suposaria unes menors necessitats de finançament de les Entitats Locals.

SEGONA: L’adopció de mesures extraordinàries i transitòries que pal•lien les greus dificultats econòmiques i financeres per les que estan travessant les EELL, a fi de garantir que puguen fer front a les obligacions contretees i que els permeta continuar prestant servicis bàsics, com ara:
a. Aplicar, de forma real i efectiva, la línia de crèdit ICO-Morositat perquè els Ajuntaments paguen les factures pendents amb Pimes i autònoms.
b. Autoritzar als ajuntaments a refinançar els venciments de deute de l’exercici.
c. Dotar d’una major liquiditat a les entitats locals, incrementant el percentatge de les entregues a compte, pel sistema de finançament, del 95 al 98 per cent, en línia amb allò que s’ha previst per a les comunitats autònomes.

TERCERA: Sol•licitar a la Generalitat Valenciana el compliment de l’acord unànime de l’Assemblea de l’FVMP de 1999 on es va comprometre a dotar el Fons de Cooperació Municipal amb els recursos financers suficients i amb els mateixos criteris que el Fons de Cooperació Estatal.

QUARTA: Sol•licitar a la Generalitat Valenciana el pagament immediat de les subvencions d’obres i servicis que deu als municipis. Retards en el pagament que estan portant a la fallida als ajuntaments valencians.

En conseqüència amb l’anterior, i a instància dels Grups Polítics amb representació a la FVMP, s’eleva esta proposta a la Junta de Portaveus de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, a fi d’adoptar l’anterior Proposta i els Acords continguts en ella.

Traslladar-los a la Presidència de les Corts Valencianes, als Síndics dels Grups Parlamentaris, així com al Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, màxim responsable del Govern Valencià.”

En acabar la lectura, l’alcalde recordava que el primer i el segon punts de la moció ja havien estat aprovats, anteriorment per la corporació municipal.

El PSOE recolzava la moció “perquè estem d’acord i […] simplement el que fem és recalcar-li a la Generalitat el que diu la FVMP, que s’avancen els pagaments”, exposava Enrique Moll.

La moció s’aprovava per 9 vots a favor (CdP, PSPV i Bloc-Compromís) i 5 abstencions (PP).


403 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!