El Síndic de Greuges recomana a la Conselleria d’Educació i a l’Ajuntament de Pego que escometen urgentment reformes en el CP Ambra

La sindicatura, després d’estudiar els informes remesos des de les dos administracions conclouen que les deficiències que patix el col·legi públic pegolí disminuïxen la qualitat de l’ensenyament en el centre. Qualifica les instal·lacions escolars de «deficients i insegures» i destaca que l’edifici, construït fa 20 anys, presenta «absència de mesures de seguretat i el consegüent perill per a béns i persones detectades i reconegudes per les administracions autonòmica i local» i considera que les infraestructures no presenten les «mínimes garanties, no sols per a la qualitat de l’educació, sinó per a la seguretat de tota la comunitat escolar».
El passat dimecres 18 de febrer el Síndic de Greuges va remetre a la Conselleria d’Educació i a l’Ajuntament de Pego la seua recomanació sobre la situació del CEIP Ambra de Pego, després d’haver estudiat els informes que tant una administració com l’altra li van remetre. La sindicatura conclou que l’alumnat del col·legi públic Ambra «ha de suportar unes instal·lacions escolars deficients i insegures que els col·loquen en una situació de desigualtat respecte a altres alumnes que sí que disposen d’instal·lacions òptimes per a la impartició de l’ensenyament; circumstància esta que no pot ser emparada per esta Institució».
La sindicatura de greuges es va interessar per la situació del CEIP Ambra arrel de les notícies aparegudes en premsa a finals de l’any 2015. Després de rebre els informes de les dos administracions amb competències sobre l’escola, la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament de Pego, va poder saber que l’escola va ser construïda el 1995 i actualment, més de 20 anys després de la seua execució, presenta «nombroses deficiències fonamentalment en les cornises […] i l’estat de deteriorament de les quals podria afectar la seguretat i integritat de la comunitat educativa», conclou el Síndic, José Cholbi.
L’informe de l’oficina tècnica de l’Ajuntament de Pego —el que desencadena la notícia als mitjans de comunicació‪— realitzat, a instància de la direcció del centre, per l’Oficina Tècnica Municipal conclou que:

«En general, en l’edifici, es van detectar les deficiències que s’enumeren a continuació:

1. Hi ha clevills, humitats i esquerdes en el cobriment dels porxos descrits.

2. Hi ha clevills substitutius de juntes de dilatació en els diferents cossos que conformen en Centre (aules dreta, aules esquerra, etc).

3. S’aprecien humitats generalitzades en bona part del centre, tant en l’edifici principal com en els edificis aïllats d’altres usos, que són conseqüència probable d’una falta d’atenció i manteniment, per la qual cosa s’haurien de realitzar actuacions d’impermeabilització i repàs de pintures, reparació d’escaioles, etc. En el menjador escolar hi ha filtracions d’aigua pel carener, que ja van ser objecte d’intervenció mitjançant el segellat exterior amb poliuretà o semblant. Esta intervenció o va donar resultat pel que seria convenient col·locar un sobrecarener amb vol, sobre l’existent general

[…]

5. Al llarg de tot el perímetre de l’edifici, en planta baixa, existixen al voltant de 68 unitats de finestrals amb ampit de pedra artificial amb nucli reforçat amb vareta de ferro. Per l’acció d’agents atmosfèrics s’han produït en la totalitat dels ampits, en major o menor mesura, clevills per expansió de les armadures de les peces; provocant la separació de les peces en dos parts convertint-les en elements inestables i summament perillosos, podent provocar danys irreparables sobre les persones i els béns.

6. El mateix ocorre en la planta primera, (46 uds.) segona, (34 uds.).

7. Es fa notar la necessitat d’actuar, sobre l’eliminació i substitució de les unitats assenyalades d’ampit, amb caràcter d’extremada urgència, pel greu perill que comporta l’ús del centre amb este defecte constructiu que el pas del temps ha posat de manifest; aconsellant si no s’escomet, tal com s’ha dit la necessària reparació, amb un prudent tancament temporal del centre escolar o l’adopció de mesures tendents a garantir la integritat física dels usuaris del mateix, que pogueren ser, entre altres, la col·locació de xarxes, xapes de protecció, etc.»

En data 16 de novembre els tècnics de la Conselleria d’Educació realitzen visita d’inspecció al centre i un dia després l’enginyer de la unitat tècnica de la Direcció territorial emet un informe en què ratifica el contingut del que es va emetre des de l’oficina tècnica d’urbanisme municipal on es mencionen: clevills, humitats i esquerdes en el cobriment dels porxos, clevills substitutius de juntes de dilatació en els diferents cossos que conformen el centre, humitats generalitzades, clevills per expansió de les armadures de les peces en dos parts en els ampits que poden provocar danys irreparables…)

L’informe del tècnic de la Conselleria també ratifica el mal estat que presenten els coixinets i vessa-aigües del centre i estima el cost de la reparació de substitució de totes les peces en aproximadament 39.106,00 € de PEM, IVA exclòs. S’advertix a l’Ajuntament (i així s’ha acordat) que mentre es resol la substitució, l’Ajuntament deu procedir a la retirada de totes les peces en volada que pogueren desprendre’s de manera incontrolada en totes les zones de pas.

Apunta el Síndic de Greuges que, «a data de hui el tècnic de la Direcció Territorial d’Alacant està treballant en l’elaboració d’una memòria valorada en referència a l’actuació mencionada».
Una vegada emès eixe informe de la Conselleria d’Educació, els Servicis Tècnics Municipals, van elaborar un esborrany de descripció de les ordres de treball de les actuacions que ja s’han dut a terme al col·legi públic Ambra i que tenen com a finalitat «garantir l’estabilitat de totes les peces enumerades de remats i vessa-aigües». Estes mesures han aconseguit que «no hi haja perills de despreniments derivats de les peces eliminades. No obstant i a fi d’evitar possibles riscos futurs s’ha elaborat un MANUAL D’ÚS I MANTENIMENT que s’adjunta com a part d’este informe i que s’ha d’entregar a la Direcció Del Centre Escolar com a USUÀRIA De l’EDIFICI».

El darrer informe de l’oficina tècnica de l’Ajuntament de Pego fa observar que «s’haurà de procedir tan ràpidament com siga possible, a segellar els buits de les baranes per a evitar filtracions d’aigua. El segellat pot ser d’una manera provisional mitjançant plàstics ancorats mecànicament o d’una manera més definitiva col·locant una rajola ceràmica amb morter».

Davant esta situació, el Síndic de Greuges conclou que «la pròpia configuració dels edificis que componen el centre escolar que ens ocupa, amb una antiguitat de més de 20 anys, i l’absència de mesures de seguretat i el consegüent perill per a béns i persones detectades i reconegudes per les administracions autonòmica i local, permet concloure que, de conformitat amb la pròpia normativa vigent a este efecte, no és susceptible d’aconseguir el nivell de qualitat previst al no haver-se posat a disposició del correcte desenvolupament de la funció docent aquelles infraestructures que la pròpia legislació considera mínimes per a garantir, no sols la qualitat de l’educació, sinó la seguretat de tota la comunitat escolar».

I es per això que recomana «a la CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT i a l’AJUNTAMENT DE PEGO que, en l’àmbit de les seues competències respectives, escometen amb caràcter d’urgència, i donat el risc existent, les reformes reflectides en els informes realitzats pels servicis tècnics d’ambdós administracions».

En un mes les dues administracions hauran de comunicar si accepten o no el suggeriment i, si no fora el cas, quines són les raons.
546 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!