El plenari d’organització i funcionament de la nova corporació municipal pegolina deixa damunt la taula l’horari dels plenaris a partir d’octubre

Estos continuaran realitzant-se el primer dijous hàbil de cada mes. Durant juliol, agost i setembre les sessions es mantindran a les 13h. En l’horari d’hivern, a partir d’octubre, l’horari es va quedar a determinar. D’altra banda i, com a anècdota, la regidora de Volem Pego va demanar seure al plenari enfront de l’equip de govern per poder debatre veient-los a tots els regidors. També hi hagut canvi en la segona tinença d’alcalde que serà per a Rosa Maria Ferrer Ceresola, qui també estarà a la Junta de Govern, en compte de Rebeca Bañuls Cardona.
Ahir a les 9 del matí va tenir lloc la sessió plenària extraordinària per a donar compte de l’organització i funcionament de l’Ajuntament de Pego amb motiu de la seua constitució. En este plenari, però, no van pujar les dedicacions dels regidors de l’equip de govern ni tampoc les seues retribucions. Estes qüestions el més probable és que s’aproven en un plenari extraordinari a juliol, en no arribar a temps per a incloure-ho al proper plenari ordinari que tindrà lloc el dijous 2 de juliol, després del dia del patró de Pego.

Dit açò, en les tinences d’alcaldia, 4 en esta nova legislatura, hi hagut un canvi en la segona tinença d’alcalde respecte a la informació inicial que va donar Ràdio Pego. Finalment estes són les següents:

– 1r tinent d’alcalde: Raúl Tamarit Seresola
– 2a tinent d’alcalde: Rosa Maria Ferrer Ceresola
– 3r tinent d’alcalde: Carmelo Ortolà Siscar
– 4t tinent d’alcalde: José Merí Siscar

Eixe canvi també es dóna en la composició de la Junta de Govern Local on estaran presents: Raúl Tamarit Seresola, Carmelo Ortolà Siscar, Alícia Siscar Escrivà, Rosa Maria Ferrer Ceresola i José Merí Siscar.

Les delegacions a la Junta de Govern, com a òrgan col·legiat, són les següents atribucions de l’alcaldia:

• Aprovació de certificacions d’obres.

• Devolució de fiances de contractes.

• Atorgament de la totalitat de llicencies urbanístiques enumerades a l’article 213 i concordants de la Llei 5/2014 de 25 de juliol de la Generalitat d’ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana – LOTUP- ( a excepció de les llicències en relació a expedients d’obres menors les quals son objecte de delegació en la Regidoria delegada de l’àrea d’urbanisme).

• Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.

• Atorgament i revocació de les autoritzacions ambientals en relació a activitats sotmeses o no a la Llei 6/2014 de 25 de juliol de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i control Ambiental d’Activitats a la comunitat Valenciana.

• Autorització per a realitzar obres en domini públic.

• Autorització per a ocupar la via pública.

• Concessió de bestretes reintegrables per a funcionaris.

• Reconeixement de serveis.

• Concessió de subvencions i ajudes econòmiques.

• Petició de subvencions i ajudes econòmiques.

• Aprovació del reconeixent d’obligacions de pagament de les despeses autoritzades, excepte aquelles de caràcter reiteratiu o periòdic, i devolucions d’ingressos indeguts.

• Expedients per la restauració de la legalitat urbanística, per la realització d’obres d’edificació sense llicencia o sense ajustar-se a les seues determinacions en curs d’execució o terminades, als que es refereixen els arts. 231 a 242 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol de la Generalitat d’ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana.

• Execució forçosa de l’ordre de suspensió immediata de les obres d’edificació sense llicència o sense ajustar-se a les seues determinacions en curs d’execució. ( Art. 241 LOTUP)

• Incoació i resolució d’expedients sancionadors per infracció urbanística. ( Art. 245 a 269 ambdós inclosos de la LOTUP)

• La resolució que pose fi als expedients de restauració de la legalitat urbanística infringida , mitjançant l’adopció de les mesures previstes en l’Art.241 LOTUP.

• Resolució que pose fi als expedients de reconeixement de responsabilitat patrimonial de l’Administració per valor inferior a 15.000 €. Seran aplicables les normes generals establertes per a la delegació d’atribucions. Així, les resolucions administratives que s’adopten per delegació indicaran expressament esta circumstància referida a la matèria de que es tracte i es consideraran dictades per l’òrgan delegant.

Es confirmava el repartiment de competències entre els regidors i les regidores que composen l’equip de govern de l’Ajuntament de Pego.

També es va donar compte de la resolució d’alcaldia que delega en Carmelo Ortolà l’àrea econòmica de l’Ajuntament de Pego.

Pel que fa als portaveus dels distints grups polítics que conformen la nova corporació municipal, estos són:

– PSPV-PSOE: Raúl Tamarit Seresola (titular) i Rebeca Bañuls Cardona (suplent)

– Compromís per Pego: Conxa del Ruste Aguilar (titular) i Àngel Oltra Pérez (suplent)

– PP: Ana Ortolà Briones (titular) i Javier Gascó Boronat (suplent)

– Ciutadans de Pego: Carmelo Ortolà Siscar (titular) i Alícia Siscar Escrivà (suplent)

– Volem Pego: Irene Sendra Carrió.

En l’apartat de la distribució dels regidors en el plenari es va produir una petita anècdota i és que la regidora de Volem Pego, Irene Sendra Carrió va demanar seure en la bancada de l’oposició. Ella mateixa explicava que la raó venia donada per l’angle de visió, ja que des d’on ara està, junt amb Compromís per Pego i PP, en debatre amb els components de l’equip de govern, els pot veure de cara.
En quan a l’horari dels plenaris ordinaris, que continuaran celebrant-se el primer dijous de cada mes, la proposta de l’equip de govern va ser deixar l’horari actual, a les 13h., durant els mesos d’estiu, és a dir, juliol, agost i setembre i van deixar a determinar l’horari d’hivern.

La portaveu popular, Ana Ortolà, va demanar que estos es realitzaren fora de l’horari laboral. L’alcalde va comentar que «és una de les coses a parlar en la Junta de portaveus» i explicava que l’horari té en compte l’horari del funcionariat. La portaveu de Compromís, Conxa del Ruste, va afegir que al personal de l’Ajuntament se’ls pot compensar. El portaveu de Ciutadans de Pego, incidia en acordar-ho en junta de portaveus, ja que s’ha oberta la porta a això mateix.
760 Visites

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*

code

Hola!!